บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด

C.N.I. ENGINEERING SUPPLY CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 245549000731
ที่อยู่หลัก : 8/9 หมู่ที่ 15 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล คลองนครเนื่องเขต เขต/อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Forging

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-5731-ธ.ค.-5631-ธ.ค.-55
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน16,362,351.0112,847,113.262,628,555.0015,210,965.1112,306,925.75
ลูกหนี้การค้า97,179,072.9596,467,745.9795,643,241.8490,566,736.7499,241,782.59
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ97,179,072.9596,467,745.9795,643,241.8490,566,736.7499,241,782.59
สินค้าคงเหลือสุทธิ153,543,566.89129,946,419.96114,154,994.2498,771,521.98116,498,010.29
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-18,030,546.3910,578,407.5214,202,321.9610,063,545.53
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน267,170,990.85257,377,825.58223,005,198.60218,751,545.79238,110,264.16
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว37,523,445.7628,244,960.2625,610,988.03--
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ165,504,826.74163,802,089.32182,509,085.79164,729,404.80179,523,515.91
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น3,355,812.291,726,808.791,873,808.795,137,958.791,830,067.79
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน206,384,084.79193,773,858.37209,993,882.61169,867,363.59181,353,583.70
รวมสินทรัพย์473,555,075.64451,151,683.95432,999,081.21388,618,909.38419,463,847.86
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน191,655,629.9845,478,350.5645,787,696.3310,356,967.3028,417,577.42
เจ้าหนี้การค้า105,187,047.9094,092,995.44120,784,126.11104,022,143.68122,747,398.68
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย105,187,047.9094,092,995.44120,784,126.11104,022,143.68122,747,398.68
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น-114,300,000.00---
หนี้สินหมุนเวียนอื่น13,863,000.8723,672,619.6716,927,325.7116,850,960.7520,239,102.75
รวมหนี้สินหมุนเวียน310,705,678.75277,543,965.67183,499,148.15131,230,071.73171,404,078.85
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว4,904,000.0022,857,893.48109,223,724.03130,058,316.98136,737,058.83
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น33,265,830.2512,652,777.5616,545,314.0014,075,498.4021,705,754.70
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน38,169,830.2535,510,671.04125,769,038.03144,133,815.38158,442,813.53
รวมหนี้สิน348,875,509.00313,054,636.71309,268,186.18275,363,887.11329,846,892.38
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน97,000,000.0097,000,000.0097,000,000.0097,000,000.0069,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ80,200,000.0080,200,000.0080,200,000.0076,000,000.0069,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม44,479,566.6457,897,047.2443,530,895.0337,255,022.2720,616,955.48
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น124,679,566.64138,097,047.24123,730,895.03113,255,022.2789,616,955.48
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น473,555,075.64451,151,683.95432,999,081.21388,618,909.38419,463,847.86

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 255631 ธันวาคม 2555
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ608,255,590.28586,024,849.04612,021,812.02613,926,576.72538,876,704.32
รวมรายได้อื่น6,538,224.217,830,004.604,610,241.674,643,759.325,773,507.25
รายได้รวม614,793,814.49593,854,853.64616,632,053.69618,570,336.04544,650,211.57
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ509,814,612.95483,096,006.93512,531,994.19504,569,201.47451,312,018.33
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น98,440,977.33102,928,842.1199,489,817.83109,357,375.2587,564,685.99
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน89,401,096.1182,877,371.9180,417,215.3886,032,553.0769,129,589.63
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน9,039,881.2220,051,470.2019,072,602.4523,324,822.1818,435,096.36
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย15,578,105.4327,881,474.8023,682,844.1227,968,581.5024,208,603.61
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้15,578,105.4327,881,474.8023,682,844.1227,968,581.5024,208,603.61
ดอกเบี้ยจ่าย12,426,782.3812,013,593.559,806,971.3610,353,928.4313,623,613.95
ภาษีเงินได้-1,501,729.04-976,586.284,154,045.13
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ3,151,323.0514,366,152.2113,875,872.7616,638,066.796,430,944.53
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----