บริษัท อาซาฮี พลัส จำกัด

ASAHI PLUS CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 215554002879
ที่อยู่หลัก : 500/109 หมู่ที่ - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ตาสิทธิ์ เขต/อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง 21140
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process

งบดุล

รายการ30 มิถุนายน 256130 มิถุนายน 256030 มิถุนายน 255930 มิถุนายน 255830 มิถุนายน 2557
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน19,748,897.009,493,143.007,668,694.0011,930,280.0016,603,582.85
ลูกหนี้การค้า18,768,944.0010,177,968.007,458,432.006,423,921.009,043,023.09
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ18,768,944.0010,177,968.007,458,432.006,423,921.009,043,023.09
สินค้าคงเหลือสุทธิ20,986,623.0021,325,697.0016,107,147.0011,787,266.0010,877,420.69
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น18,387,584.0016,602,905.0017,186,473.0017,002,185.0013,432,958.72
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน78,380,016.0058,082,951.0048,898,638.0047,143,652.0049,956,985.35
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ220,422,755.00225,288,229.00232,146,321.00241,007,370.00240,477,168.63
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น729,400.00570,450.00588,000.00798,800.00654,800.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน223,111,802.00228,284,434.00234,933,839.00242,764,998.00242,513,895.47
รวมสินทรัพย์301,491,818.00286,367,385.00283,832,477.00289,908,650.00292,470,880.82
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า25,072,992.0010,450,647.007,610,364.005,413,435.0030,388.75
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย25,072,992.0010,450,647.007,610,364.005,413,435.009,147,320.50
รายได้รับล่วงหน้า---895,000.00-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น16,164,882.0010,434,713.005,245,823.001,442,085.00383,807.97
รวมหนี้สินหมุนเวียน41,237,874.0020,885,360.0012,856,187.008,054,337.009,531,128.47
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น1,637,207.0067,600.00125,480.00484,924.00616,192.38
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน1,637,207.0067,600.00125,480.00484,924.00616,192.38
รวมหนี้สิน42,875,081.0020,952,960.0012,981,667.008,539,261.0010,147,320.85
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน520,000,000.00480,000,000.00430,000,000.00400,000,000.00400,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ510,000,000.00466,000,000.00430,000,000.00400,000,000.00352,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-251,383,263.00-200,585,575.00-159,149,190.00-118,630,611.00-69,676,440.03
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น258,616,737.00265,414,425.00270,850,810.00281,369,389.00282,323,559.97
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น301,491,818.00286,367,385.00283,832,477.00289,908,650.00292,470,880.82

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ30 มิถุนายน 256130 มิถุนายน 256030 มิถุนายน 255930 มิถุนายน 255830 มิถุนายน 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ114,010,835.0063,083,871.0051,173,913.0043,187,385.0025,715,232.36
รวมรายได้อื่น573,824.001,677,018.002,475,451.00917,215.00326,827.84
รายได้รวม114,584,659.0064,760,889.0053,649,364.0044,104,600.0026,042,060.20
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ-63,620,140.0056,039,105.0049,934,357.0044,279,292.78
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น114,010,835.00-536,269.00-4,865,192.00-6,746,972.00-18,564,060.42
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน-42,554,255.0038,074,704.0043,073,615.0020,395,224.29
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน114,010,835.00-43,090,524.00-42,939,896.00-49,820,587.00-38,959,284.71
ค่าใช้จ่ายอื่น165,318,097.00----
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-50,733,438.00-41,413,506.00-40,464,445.00-48,903,372.00-38,632,456.87
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-50,733,438.00-41,413,506.00-40,464,445.00-48,903,372.00-38,632,456.87
ดอกเบี้ยจ่าย64,250.0022,879.0054,134.0050,799.0067,768.12
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-50,797,688.00-41,436,385.00-40,518,579.00-48,954,171.00-38,700,224.99
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----