บริษัท เอ ซี เอ เครื่องมืออุตสาหกรรม จำกัด

ACA INDUSTRIAL TOOLS CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 205545008312
ที่อยู่หลัก : Mar-00 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล นาป่า เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Welding

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน37,548,173.9521,406,539.5913,967,217.3729,462,078.109,770,043.83
ลูกหนี้การค้า63,382,917.5744,654,022.8966,339,168.5545,507,453.4541,262,104.86
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ63,382,917.5744,654,022.8966,339,168.5545,507,453.4541,262,104.86
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น64,000,000.0065,000,000.00--1,692,765.53
สินค้าคงเหลือสุทธิ994,565.00-22,640,318.0016,348,730.2119,752,407.62
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น18,297,726.9620,148,149.5218,198,149.5217,186,618.6811,908,568.79
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน184,223,383.48151,208,712.00121,144,853.44108,504,880.4484,385,890.63
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ114,187,575.8768,206,374.0771,322,609.8681,582,257.2699,261,372.99
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น11,450,661.2210,630,360.5910,752,169.7710,857,656.7413,078,114.18
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน127,019,213.3278,836,734.6682,074,779.6392,439,914.00112,339,487.17
รวมสินทรัพย์311,242,596.80230,045,446.66203,219,633.07200,944,794.44196,725,377.80
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า33,215,479.4622,882,656.0610,987,398.2713,521,437.3016,937,064.63
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย33,215,479.4622,882,656.0610,987,398.2713,521,437.3016,937,064.63
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น15,000,000.00-16,350,000.0032,550,000.0019,200,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น17,591,443.482,017,011.821,771,934.901,800,139.141,578,722.33
รวมหนี้สินหมุนเวียน65,806,922.9424,899,667.8829,109,333.1747,871,576.4437,715,786.96
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว17,600,384.9325,347,343.0235,800,434.8237,054,596.6853,181,468.55
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น24,875,017.5514,987,137.394,580,627.245,654,362.8711,724,110.38
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน42,475,402.4840,334,480.4140,381,062.0642,708,959.5564,905,578.93
รวมหนี้สิน108,282,325.4265,234,148.2969,490,395.2390,580,535.99102,621,365.89
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน20,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ20,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม182,960,271.38144,811,298.37113,729,237.8490,364,258.4574,104,011.91
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น202,960,271.38164,811,298.37133,729,237.84110,364,258.4594,104,011.91
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น311,242,596.80230,045,446.66203,219,633.07200,944,794.44196,725,377.80

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ331,800,441.65292,977,640.71285,202,359.93344,776,184.05283,410,995.63
รวมรายได้อื่น3,326,512.603,849,604.71-41,936.2852,397.60
รายได้รวม335,126,954.25296,827,245.42285,202,359.93344,818,120.33283,463,393.23
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ248,199,907.85233,719,518.49240,419,671.14304,317,575.92238,510,942.45
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น83,600,533.8059,258,122.2244,782,688.7940,458,608.1344,900,053.18
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน35,651,984.0921,185,445.8713,289,519.7615,471,327.5610,705,982.17
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน47,948,549.7138,072,676.3531,493,169.0324,987,280.5734,194,071.01
ค่าใช้จ่ายอื่น-628,245.2770,351.901,185,070.31589,066.66
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย51,275,062.3141,294,035.7931,422,817.1323,844,146.5433,657,401.95
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้51,275,062.3141,294,035.7931,422,817.1323,844,146.5433,657,401.95
ดอกเบี้ยจ่าย2,514,188.472,192,803.222,212,313.623,222,570.793,682,005.37
ภาษีเงินได้10,611,900.838,019,172.045,856,171.084,361,329.216,173,780.23
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ38,148,973.0131,082,060.5323,354,332.4316,260,246.5423,801,616.35
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น---81.30119.01
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก---200,000.00200,000.00