บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จำกัด

AISIN TAKAOKA FOUNDRY BANGPAKONG CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 205544001403
ที่อยู่หลัก : 700/89 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล บ้านเก่า เขต/อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Machining
Process Process Casting

งบดุล

รายการ31 มีนาคม 256131 มีนาคม 256031 มีนาคม 255931 มีนาคม 255831 มีนาคม 2557
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน258,480,410.00645,378,879.00519,068,481.001,933,548.002,481,606.00
ลูกหนี้การค้า1,011,955,124.00859,310,484.00984,984,615.00561,457,683.00534,413,058.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ1,011,955,124.00859,310,484.00984,984,615.00561,457,683.00534,413,058.00
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น445,000,000.0082,700,000.0063,500,000.007,527,302.0012,571,814.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ255,680,002.00219,998,364.00217,150,053.00228,214,758.0097,726,437.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น---5,582,955.0032,285,843.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน2,439,115,536.002,045,387,727.001,784,703,149.00812,673,937.00687,304,330.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ1,186,585,411.001,380,652,140.001,590,808,252.001,822,063,597.001,862,933,606.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น16,109,369.0013,947,950.0012,101,534.009,185,287.008,087,465.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน1,205,983,114.001,398,950,037.001,608,352,861.001,837,556,117.001,878,469,205.00
รวมสินทรัพย์3,645,098,650.003,444,337,764.003,393,056,010.002,650,230,054.002,565,773,535.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน---171,000,000.00154,000,000.00
เจ้าหนี้การค้า1,167,247,427.00899,461,601.001,103,543,434.00273,818,329.00226,702,923.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย1,167,247,427.00899,461,601.001,103,543,434.00273,818,329.00226,702,923.00
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น---155,131,473.00240,878,193.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น68,347,878.0051,955,145.0070,792,462.0029,015,024.0019,225,743.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน1,235,595,305.00951,416,746.001,174,335,896.00756,000,473.00791,336,186.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น79,760,901.0070,562,462.0060,831,479.0045,347,991.0038,389,024.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน79,760,901.0070,562,462.0060,831,479.0045,347,991.0038,389,024.00
รวมหนี้สิน1,315,356,206.001,021,979,208.001,235,167,375.00801,348,464.00829,725,210.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน475,000,000.00475,000,000.00475,000,000.00475,000,000.00475,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ475,000,000.00475,000,000.00475,000,000.00475,000,000.00475,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม1,854,742,444.001,947,358,556.001,682,888,635.001,373,881,590.001,261,048,325.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น2,329,742,444.002,422,358,556.002,157,888,635.001,848,881,590.001,736,048,325.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น3,645,098,650.003,444,337,764.003,393,056,010.002,650,230,054.002,565,773,535.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 มีนาคม 256131 มีนาคม 256031 มีนาคม 255931 มีนาคม 255831 มีนาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ7,611,652,469.006,629,984,171.005,763,439,126.003,172,103,737.003,386,155,873.00
รวมรายได้อื่น35,292,951.0026,387,541.0016,394,907.0015,420,062.0068,835,891.00
รายได้รวม7,646,945,420.006,656,371,712.005,779,834,033.003,187,523,799.003,454,991,764.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ6,486,183,808.005,660,002,721.004,830,263,100.002,628,087,600.002,911,727,752.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น1,125,468,661.00969,981,450.00933,176,026.00544,016,137.00474,428,121.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน-370,973,855.00341,938,328.00240,733,978.00243,434,196.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน1,125,468,661.00599,007,595.00591,237,698.00303,282,159.00230,993,925.00
ค่าใช้จ่ายอื่น410,395,319.00----
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย750,366,293.00625,395,136.00607,632,605.00318,702,221.00299,829,816.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้750,366,293.00625,395,136.00607,632,605.00318,702,221.00299,829,816.00
ดอกเบี้ยจ่าย4.001,446.00720,659.001,416,944.007,353,014.00
ภาษีเงินได้129,389,901.00105,943,770.00112,654,901.0050,742,012.0038,276,059.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ620,976,388.00519,449,920.00494,257,045.00266,543,265.00254,200,743.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----