บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ADIENT & SUMMIT CORPORATION LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 205542003654
ที่อยู่หลัก : 64/25 หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 แขวง/ตำบล ปลวกแดง เขต/อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง 21140
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process

งบดุล

รายการ30 กันยายน 256130 กันยายน 256030 กันยายน 255930 กันยายน 255830 กันยายน 2557
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน1,536,530,462.001,024,279,440.00399,133,787.00376,460,077.0059,403,482.00
ลูกหนี้การค้า3,198,023,341.002,182,634,739.001,975,084,777.001,907,524,347.001,030,036,880.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ3,198,023,341.002,182,634,739.001,975,084,777.001,907,524,347.001,030,036,880.00
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น---145,356,000.00473,786,880.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ828,442,650.00517,134,462.00680,251,053.00754,314,422.00529,172,437.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น187,500,003.00271,169,549.00380,002,760.00416,640,298.00326,194,469.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน5,750,496,456.003,995,218,190.003,434,472,377.003,600,295,144.002,418,594,148.00
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว321,192,379.00----
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ1,446,592,136.00892,421,700.00868,147,052.00884,216,476.00835,794,402.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น17,590,041.0012,061,288.0032,021,446.0031,545,679.0021,578,125.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน2,077,848,384.00907,294,582.00903,049,535.00917,979,747.00859,057,175.00
รวมสินทรัพย์7,828,344,840.004,902,512,772.004,337,521,912.004,518,274,891.003,277,651,323.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า3,714,756,664.003,498,651,489.002,221,264,894.002,319,695,538.001,703,339,339.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย3,714,756,664.003,498,651,489.002,221,264,894.002,319,695,538.001,703,339,339.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น370,936,292.00211,049,673.00280,505,997.00198,541,366.0064,203,361.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน4,085,692,956.003,709,701,162.002,501,770,891.002,518,236,904.001,767,542,700.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น33,215,064.0016,894,396.0014,783,472.0010,113,915.004,354,964.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน33,215,064.0016,894,396.0014,783,472.0010,113,915.004,354,964.00
รวมหนี้สิน4,118,908,020.003,726,595,558.002,516,554,363.002,528,350,819.001,771,897,664.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน400,000,000.00245,900,000.00245,900,000.00245,900,000.00245,900,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ400,000,000.00245,900,000.00245,900,000.00245,900,000.00245,900,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม2,975,568,646.00930,017,214.001,575,067,549.001,744,024,072.001,259,853,659.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น3,709,436,820.001,175,917,214.001,820,967,549.001,989,924,072.001,505,753,659.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น7,828,344,840.004,902,512,772.004,337,521,912.004,518,274,891.003,277,651,323.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ30 กันยายน 256130 กันยายน 256030 กันยายน 255930 กันยายน 255830 กันยายน 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ15,657,325,691.0011,790,709,605.0011,495,550,196.008,234,514,591.006,018,944,100.00
รวมรายได้อื่น38,635,363.00-26,703,979.0010,141,614.0014,389,961.00
รายได้รวม15,695,961,054.0011,790,709,605.0011,522,254,175.008,244,656,205.006,033,334,061.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ12,902,897,527.009,667,547,832.009,460,383,264.006,461,985,799.004,758,846,057.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น2,754,428,164.002,123,161,773.002,035,166,932.001,772,528,792.001,260,098,043.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน245,093,048.00263,870,075.00243,751,748.00347,813,857.00423,848,905.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน2,509,335,116.001,859,291,698.001,791,415,184.001,424,714,935.00836,249,138.00
ค่าใช้จ่ายอื่น8,697,812.0062,283,933.00-91,938,731.0017,147,893.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย2,539,272,667.001,797,007,765.001,818,119,163.001,342,917,818.00833,491,206.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้2,539,272,667.001,797,007,765.001,818,119,163.001,342,917,818.00833,491,206.00
ดอกเบี้ยจ่าย----4,050,548.00
ภาษีเงินได้493,721,235.00325,437,100.00287,078,003.00273,751,305.0074,443,817.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ2,045,551,432.001,471,570,665.001,531,041,160.001,069,166,513.00754,996,841.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----