บริษัท เบสโกอินเตอร์เนชั่นแนล พลาสติก จำกัด

BESCO INTERNATIONAL PLASTIC CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 195539000497
ที่อยู่หลัก : 39 หมู่ที่ 10 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล หนองไข่น้ำ เขต/อำเภอ หนองแค จังหวัด สระบุรี 18140
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน28,179,922.5433,998,088.9031,538,216.0636,567,887.9623,635,509.72
ลูกหนี้การค้า54,525,170.2260,623,160.5042,473,436.3928,117,490.1328,247,103.76
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ54,525,170.2260,623,160.5042,473,436.3928,117,490.1328,247,103.76
สินค้าคงเหลือสุทธิ21,937,839.2223,028,722.5820,314,127.8620,895,243.1016,190,122.56
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น92,910.9992,292.53103,888.98207,966.03117,815.77
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน126,451,272.43124,437,512.7396,103,132.4887,436,553.9771,805,278.02
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ23,479,439.3521,065,073.4322,140,729.1325,532,215.3931,529,015.29
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น2,818,630.80887,116.722,048,866.736,911,880.638,587,458.44
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน26,298,070.1521,952,190.1524,189,595.8632,444,096.0240,116,473.73
รวมสินทรัพย์152,749,342.58146,389,702.88120,292,728.34119,880,649.99111,921,751.75
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า20,870,558.0030,168,037.2821,689,255.8030,173,740.1219,937,657.52
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย20,870,558.0030,168,037.2821,689,255.8030,173,740.1219,937,657.52
หนี้สินหมุนเวียนอื่น415,118.85364,477.51290,467.98314,269.32249,866.02
รวมหนี้สินหมุนเวียน21,285,676.8530,532,514.7921,979,723.7830,488,009.4420,187,523.54
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น7,260,339.216,550,351.435,871,477.115,273,157.624,663,956.11
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน7,260,339.216,550,351.435,871,477.115,273,157.624,663,956.11
รวมหนี้สิน28,546,016.0637,082,866.2227,851,200.8935,761,167.0624,851,479.65
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน50,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ50,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม74,203,326.5259,306,836.666,700,000.0034,119,482.9337,070,272.10
รายการอื่น--35,741,527.45--
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น124,203,326.52109,306,836.6692,441,527.4584,119,482.9387,070,272.10
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น152,749,342.58146,389,702.88120,292,728.34119,880,649.99111,921,751.75

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ220,066,669.12219,881,289.71198,104,517.12193,036,427.15182,579,602.80
รวมรายได้อื่น708,084.77572,655.83382,186.12524,127.03521,931.62
รายได้รวม220,774,753.89220,453,945.54198,486,703.24193,560,554.18183,101,534.42
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ166,997,645.22173,599,330.56166,141,023.59167,911,108.06150,359,494.40
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น53,069,023.9046,281,959.1531,963,493.5325,125,319.0932,220,108.40
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน26,434,288.9923,387,151.6321,723,558.3520,382,773.5920,257,266.65
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน26,634,734.9122,894,807.5210,239,935.184,742,545.5011,962,841.75
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย27,342,819.6823,467,463.3510,622,121.305,266,672.5312,484,773.37
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้27,342,819.6823,467,463.3510,622,121.305,266,672.5312,484,773.37
ภาษีเงินได้5,446,329.824,602,154.142,300,076.781,217,461.702,839,271.14
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ21,896,489.8618,865,309.218,322,044.524,049,210.839,645,502.23
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----