บริษัท แอ็คซิส อินดัสทรี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

AXXIS INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 135548003266
ที่อยู่หลัก : 277/81 หมู่ที่ - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ทุ่งสุขลา เขต/อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process

งบดุล

รายการ30 มิถุนายน 255730 มิถุนายน 255630 มิถุนายน 255530 มิถุนายน 255430 มิถุนายน 2553
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน48,933,960.0063,809,947.0068,877,953.0042,909,142.0032,032,294.00
ลูกหนี้การค้า7,216,575.0011,920,577.0069,614,015.0056,372,883.0078,623,556.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ7,216,575.0011,920,577.0069,614,015.0056,372,883.0078,623,556.00
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น---2,400,000.003,000,000.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ12,366,311.008,221,501.0019,002,920.0021,615,820.0035,739,822.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น1,184,640.003,001,978.003,414,193.00867,054.001,161,212.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน72,701,486.00130,526,844.00160,909,081.00124,164,899.00150,556,884.00
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว---1,600,000.004,000,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ76,877,775.0081,841,413.0088,669,913.00113,668,570.00126,671,204.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น575,610.001,105,262.003,398,396.005,151,010.004,949,410.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน77,453,385.0082,946,675.0092,068,309.00120,419,580.00135,620,614.00
รวมสินทรัพย์150,154,871.00213,473,519.00252,977,390.00244,584,479.00286,177,498.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน---5,360,000.0015,360,000.00
เจ้าหนี้การค้า12,688,453.0078,802,994.00163,841,003.0085,267,429.00115,951,483.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย12,688,453.0078,802,994.00163,841,003.0085,267,429.00115,951,483.00
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น95,758,753.0095,371,303.00101,906,578.00110,454,614.00119,956,529.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น63,227.001,151,212.001,732,145.004,806,098.004,224,026.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน108,510,433.00175,325,509.00267,479,726.00209,326,730.00259,615,591.00
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว----5,360,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น708,720.00571,719.001,404,536.002,748,273.004,971,975.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน708,720.00571,719.001,404,536.002,748,273.0010,331,975.00
รวมหนี้สิน109,219,153.00175,897,228.00268,884,262.00212,075,003.00269,947,566.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน74,000,000.0074,000,000.0074,000,000.0074,000,000.0074,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ74,000,000.0074,000,000.0074,000,000.0074,000,000.0074,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-33,064,282.00-36,423,709.00-89,906,872.00-41,490,524.00-57,770,068.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น40,935,718.0037,576,291.00-15,906,872.0032,509,476.0016,229,932.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น150,154,871.00213,473,519.00252,977,390.00244,584,479.00286,177,498.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ30 มิถุนายน 255730 มิถุนายน 255630 มิถุนายน 255530 มิถุนายน 255430 มิถุนายน 2553
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ41,081,660.0094,621,525.00132,904,540.00162,001,154.00163,864,904.00
รวมรายได้อื่น5,856,495.0065,199,640.0089,419.0019,621,416.004,786,896.00
รายได้รวม46,938,155.00159,821,165.00132,993,959.00181,622,570.00168,651,800.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ29,697,666.0080,972,626.00112,328,113.00132,545,316.00131,588,484.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น11,383,994.0013,648,899.0020,576,427.0029,455,838.0032,276,420.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน11,547,392.0015,481,547.0027,247,908.0026,159,374.0029,512,902.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-163,398.00-1,832,648.00-6,671,481.003,296,464.002,763,518.00
ค่าใช้จ่ายอื่น1,379,275.00-35,751,095.00874,223.005,477,650.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย4,313,822.0063,366,992.00-42,333,157.0022,043,657.002,072,764.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้4,313,822.0063,366,992.00-42,333,157.0022,043,657.002,072,764.00
ดอกเบี้ยจ่าย954,395.005,375,295.006,083,191.004,361,071.003,964,406.00
ภาษีเงินได้-4,508,534.00-1,403,042.00-
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ3,359,427.0053,483,163.00-48,416,348.0016,279,544.00-1,891,642.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น---219.99-25.56
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก---74,000.0074,000.00