บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด

ABATEK (ASIA) CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 115556022754
ที่อยู่หลัก : Aug-02 หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน นิคมอุตสาหกรรม แขวง/ตำบล แพรกษา เขต/อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process
Process Process Rubber Process
Process Process Assembly

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน98,114,317.0035,417,313.0020,806,428.1030,563,578.296,783,426.28
ลูกหนี้การค้า239,677,265.00264,537,410.00271,176,728.63217,059,371.49151,525,844.22
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ239,677,265.00264,537,410.00271,176,728.63217,059,371.49151,525,844.22
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น-22,392,472.00268,396,055.50--
สินค้าคงเหลือสุทธิ96,798,710.0092,983,651.00110,949,272.29150,952,453.59178,954,268.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น28,844,252.0036,920,825.0034,216,845.09--
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน463,434,544.00466,225,334.00708,290,324.61398,575,403.37337,263,538.50
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว397,281,471.00374,634,293.009,141,597.834,424,266.619,537,109.83
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ353,032,279.00392,477,920.00402,113,701.96225,645,013.28221,215,550.50
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น12,436,153.001,080,820.00887,490.6812,560,560.5213,653,731.09
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน765,491,309.00770,731,371.00415,051,012.03247,125,336.58249,065,373.52
รวมสินทรัพย์1,228,925,853.001,236,956,705.001,123,341,336.64645,700,739.95586,328,912.02
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน-132,000,000.00142,493,663.799,869,850.0519,891,962.45
เจ้าหนี้การค้า356,656,668.00106,735,869.00371,901,894.21312,638,459.72259,922,253.84
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย356,656,668.00106,735,869.00371,901,894.21312,638,459.72259,922,253.84
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น-106,807,097.0010,876,139.76--
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-38,369,331.00---
หนี้สินหมุนเวียนอื่น77,700,002.0012,412,959.0011,015,712.2624,954,241.5030,794,259.02
รวมหนี้สินหมุนเวียน434,356,670.00656,841,980.00536,287,410.02347,462,551.27310,608,475.31
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว138,900,667.00150,475,650.0091,139,350.06112,395,719.89136,070,510.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น25,976,752.0044,097,977.0060,377,013.7427,339,639.3835,027,180.88
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน164,877,419.00194,573,627.00151,516,363.80139,735,359.27171,097,690.88
รวมหนี้สิน599,234,089.00851,415,607.00687,803,773.82487,197,910.54481,706,166.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน375,000,000.00760,000,000.001,260,000,000.001,260,000,000.001,260,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ375,000,000.00561,058,541.00862,117,083.00812,117,083.00812,117,083.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม249,988,355.00-186,734,484.00-399,375,263.52-653,614,253.59-707,494,337.17
รายการอื่น4,703,409.0011,217,041.00-27,204,256.66--
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น629,691,764.00385,541,098.00435,537,562.82158,502,829.41104,622,745.83
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น1,228,925,853.001,236,956,705.001,123,341,336.64645,700,739.95586,328,912.02

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ1,238,923,148.001,223,869,189.001,138,664,999.49993,365,623.80140,608,664.45
รวมรายได้อื่น275,662,547.0029,895,762.0046,078,717.532,943,691.12483,774.32
รายได้รวม1,514,585,695.001,253,764,951.001,184,743,717.02996,309,314.92141,092,438.77
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ857,882,297.00853,021,873.00834,967,687.97716,756,998.3598,989,295.53
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น381,040,851.00370,847,316.00303,697,311.52276,608,625.4541,619,368.92
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน312,559,842.00292,349,771.00252,939,165.62216,854,365.5134,113,059.64
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน68,481,009.0078,497,545.0050,758,145.9059,754,259.947,506,309.28
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย344,143,556.00108,393,307.0096,836,863.4362,697,951.067,990,083.60
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้344,143,556.00108,393,307.0096,836,863.4362,697,951.067,990,083.60
ดอกเบี้ยจ่าย12,441,531.008,446,746.006,986,134.888,817,867.481,837,509.86
ภาษีเงินได้18,262,448.003,318,356.00-4,104,898.56--
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ313,439,577.0096,628,205.0093,955,627.1153,880,083.586,152,573.74
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----