บริษัท เบน เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

BEN-TRADING CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 115556008654
ที่อยู่หลัก : 2/8 หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน หนามแดง-บางพลี แขวง/ตำบล บางพลีใหญ่ เขต/อำเภอ บางพลีใหญ่ จังหวัด สมุทรปราการ 10540
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Rubber Process

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน195,011.90420,895.593,110.802,390.0081,846.00
ลูกหนี้การค้า-751,265.75---
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ-751,265.75---
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น4,000,000.00---4,800,000.00
รายได้ค้างรับ---202,400.00192,000.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น202,145.65398,228.58210,000.00--
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน4,397,157.551,570,389.92213,110.80204,790.005,073,846.00
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว-3,000,000.005,250,000.005,060,000.00-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน-3,000,000.005,250,000.005,060,000.00-
รวมสินทรัพย์4,397,157.554,570,389.925,463,110.805,264,790.005,073,846.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า10,540.0065,563.0015,000.00--
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย10,540.0065,563.0015,000.00--
รวมหนี้สินหมุนเวียน10,540.0065,563.0015,000.0010,000.005,120.00
รวมหนี้สิน10,540.0065,563.0015,000.0010,000.005,120.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน5,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ5,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-613,382.45-495,173.08448,110.80254,790.0068,726.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น4,386,617.554,504,826.925,448,110.805,254,790.005,068,726.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น4,397,157.554,570,389.925,463,110.805,264,790.005,073,846.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ410,331.401,435,000.00---
รวมรายได้อื่น-201,843.78210,000.00202,400.00192,000.00
รายได้รวม410,331.401,636,843.78210,000.00202,400.00192,000.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ129,057.001,320,000.00---
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น281,274.40115,000.00---
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน399,483.771,204,921.5616,679.2016,336.00123,274.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-118,209.37-1,089,921.56-16,679.20-16,336.00-123,274.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-118,209.37-888,077.78193,320.80186,064.0068,726.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-118,209.37-888,077.78193,320.80186,064.0068,726.00
ดอกเบี้ยจ่าย-55,206.10---
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-118,209.37-943,283.88193,320.80186,064.0068,726.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----