บริษัท ซีเอส โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด

CS AUTOPARTS INDUSTRY CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 115549002069
ที่อยู่หลัก : 25/11 หมู่ที่ 7 ซอย - ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง/ตำบล บางจาก เขต/อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Welding
Process Process Forging
Process Process Machining

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-5731-ธ.ค.-56
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน2,294,470.861,564,807.911,011,828.331,464,790.461,354,289.76
ลูกหนี้การค้า16,799,328.0517,593,228.3715,189,975.1612,326,716.598,574,812.75
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ16,799,328.0517,593,228.3715,189,975.1612,326,716.598,574,812.75
สินค้าคงเหลือสุทธิ1,456,890.501,597,845.50934,179.11502,163.22371,075.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น192,894.92110,573.10124,258.52105,421.02120,520.49
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน20,743,584.3320,866,454.8817,260,241.1214,399,091.2910,420,698.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ35,964,672.3333,555,712.1122,943,210.7923,736,362.5623,564,024.06
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น651,913.65646,711.88599,300.002,617,400.00-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน36,616,585.9834,202,423.9923,542,510.7926,353,762.5623,564,024.06
รวมสินทรัพย์57,360,170.3155,068,878.8740,802,751.9140,752,853.8533,984,722.06
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า14,004,214.4313,745,242.1113,525,298.129,442,256.066,500,886.13
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย14,004,214.4313,745,242.1113,525,298.129,442,256.066,500,886.13
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น14,000,000.0014,000,000.003,900,000.0014,400,000.0013,540,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น1,153,326.301,504,283.03530,843.19825,694.62402,644.08
รวมหนี้สินหมุนเวียน29,157,540.7329,249,525.1417,956,141.3124,667,950.6820,443,530.21
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น64,627.94754,457.42-52,111.44-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน64,627.94754,457.42-52,111.44-
รวมหนี้สิน29,222,168.6730,003,982.5617,956,141.3124,720,062.1220,443,530.21
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน5,000,000.005,000,000.005,000,000.001,000,000.001,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ5,000,000.005,000,000.005,000,000.001,000,000.001,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม23,138,001.6420,064,896.3117,846,610.6015,032,791.7312,541,191.85
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น28,138,001.6425,064,896.3122,846,610.6016,032,791.7313,541,191.85
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น57,360,170.3155,068,878.8740,802,751.9140,752,853.8533,984,722.06

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ86,806,608.9684,716,709.3479,963,461.5565,209,152.7360,583,738.13
รวมรายได้อื่น93,844.46207,039.95180,127.89123,554.35195,978.14
รายได้รวม86,900,453.4284,923,749.2980,143,589.4465,332,707.0860,779,716.27
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ76,855,903.2775,048,294.0069,608,318.9157,002,409.0052,955,182.31
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น9,950,705.699,668,415.3410,355,142.648,206,743.737,628,555.82
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน6,344,127.107,136,316.476,913,084.405,127,212.534,115,288.19
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน3,606,578.592,532,098.873,442,058.243,079,531.203,513,267.63
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย3,700,423.052,739,138.823,622,186.133,203,085.553,709,245.77
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้3,700,423.052,739,138.823,622,186.133,203,085.553,709,245.77
ดอกเบี้ยจ่าย83,098.9052,293.5910,798.0725,684.9636,674.59
ภาษีเงินได้544,218.82468,559.52797,569.19685,800.71710,522.17
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ3,073,105.332,218,285.712,813,818.872,491,599.882,962,049.01
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----