บริษัท ดี เอ็ม เอส เทค จำกัด

D M S TECH CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 115548000089
ที่อยู่หลัก : 875 หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล แพรกษา เขต/อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6131-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน86,213,889.4363,078,664.9548,491,604.9119,020,817.6626,509,212.12
ลูกหนี้การค้า97,215,949.2159,504,159.5158,016,675.0889,715,860.3994,510,124.53
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ97,215,949.2159,504,159.5158,016,675.0889,715,860.3994,510,124.53
สินค้าคงเหลือสุทธิ29,446,567.7326,749,539.5242,334,397.0745,820,794.4458,037,174.56
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น26,003,518.4118,303,416.063,794,867.234,108,378.282,736,793.68
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน238,879,924.78167,635,780.04152,637,544.29158,665,850.77181,793,304.89
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ58,169,112.5974,948,487.1093,588,344.60114,921,043.35138,069,558.29
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น16,327,058.9010,181,667.9211,640,374.6713,131,744.303,155,354.96
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน74,889,141.7185,863,196.98106,428,831.26129,721,249.32142,773,903.82
รวมสินทรัพย์313,769,066.49253,498,977.02259,066,375.55288,387,100.09324,567,208.71
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน----20,000,000.00
เจ้าหนี้การค้า90,242,005.2848,004,081.4960,750,515.0373,058,987.9185,480,060.15
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย90,242,005.2848,004,081.4960,750,515.0373,058,987.9185,480,060.15
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น---10,000,000.00-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย----6,209,108.35
หนี้สินหมุนเวียนอื่น9,162,933.6310,224,562.9014,133,738.8114,995,107.4514,639,212.64
รวมหนี้สินหมุนเวียน99,404,938.9158,228,644.3974,884,253.8498,054,095.36132,306,142.47
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว609,906.761,020,380.79---
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น17,270,601.2519,507,798.8824,106,751.6036,740,489.5938,992,363.80
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน17,880,508.0120,528,179.6724,106,751.6036,740,489.5938,992,363.80
รวมหนี้สิน117,285,446.9278,756,824.0698,991,005.44134,794,584.95171,298,506.27
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน110,000,000.00110,000,000.00110,000,000.00110,000,000.00110,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ110,000,000.00110,000,000.00110,000,000.00110,000,000.00110,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม86,483,619.5764,742,152.9650,075,370.1143,592,515.1443,268,702.44
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น196,483,619.57174,742,152.96160,075,370.11153,592,515.14153,268,702.44
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น313,769,066.49253,498,977.02259,066,375.55288,387,100.09324,567,208.71

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ370,635,808.09339,022,034.60348,803,924.36359,187,357.37405,330,442.61
รวมรายได้อื่น1,849,062.681,849,406.861,348,762.692,224,595.094,036,838.76
รายได้รวม372,484,870.77340,871,441.46350,152,687.05361,411,952.46409,367,281.37
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ296,717,871.29267,773,347.85285,692,024.33296,637,534.91345,316,319.82
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น73,917,936.8071,248,686.7563,111,900.0362,549,822.4660,014,122.79
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน46,770,478.6154,096,514.4155,702,814.6361,899,265.0057,990,817.56
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน27,147,458.1917,152,172.347,409,085.40650,557.462,023,305.23
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย28,996,520.8719,001,579.208,757,848.092,875,152.556,060,143.99
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้28,996,520.8719,001,579.208,757,848.092,875,152.556,060,143.99
ดอกเบี้ยจ่าย368,335.24798,459.291,503,414.542,551,339.853,737,797.87
ภาษีเงินได้6,886,719.023,536,337.06771,578.58-1,424,049.61
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ21,741,466.6114,666,782.856,482,854.97323,812.70898,296.51
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----