บริษัท เคซเท็ม (สยาม) จำกัด

CASTEM (SIAM) CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 115547009520
ที่อยู่หลัก : 700/408 หมู่ที่ 7 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ดอนหัวฬ่อ เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Casting

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-5731-ธ.ค.-56
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน36,453,777.6143,247,386.8932,866,977.3325,136,843.1416,878,246.72
ลูกหนี้การค้า41,928,566.6935,081,398.5330,004,625.5423,624,274.5727,571,927.46
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ41,928,566.6935,081,398.5330,004,625.5423,624,274.5727,571,927.46
สินค้าคงเหลือสุทธิ69,652,539.6855,344,377.1350,303,213.2852,256,652.9851,451,028.45
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น5,122,832.415,077,520.346,005,722.642,383,147.29106,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน153,157,716.39138,750,682.89119,180,538.79103,400,917.9896,007,202.63
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ183,376,776.71195,789,765.61193,665,052.32144,108,031.75147,685,782.28
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น7,625,728.566,170,588.654,146,887.982,179,702.81716,119.60
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน191,892,845.87202,840,029.44198,355,392.97146,786,974.17148,627,621.97
รวมสินทรัพย์345,050,562.26341,590,712.33317,535,931.76250,187,892.15244,634,824.60
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า67,340,066.7778,288,063.8469,270,768.1859,674,049.9963,642,755.64
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย67,340,066.7778,288,063.8469,270,768.1859,674,049.9963,642,755.64
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น23,100,000.0062,440,000.0097,440,000.0051,440,000.0088,000,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น202,899.97297,200.66158,577.7630,173,554.302,634,695.20
รวมหนี้สินหมุนเวียน106,668,236.25154,132,680.37177,713,734.36142,997,624.20154,277,450.84
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น36,705,239.0339,570,380.5642,961,188.247,419,356.067,601,246.69
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน36,705,239.0339,570,380.5642,961,188.247,419,356.067,601,246.69
รวมหนี้สิน143,373,475.28193,703,060.93220,674,922.60150,416,980.26161,878,697.53
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน242,390,000.00242,390,000.00242,390,000.00242,390,000.00242,390,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ242,390,000.00242,390,000.00242,390,000.00242,390,000.00242,390,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-40,712,913.02-94,502,348.60-145,528,990.84-142,619,088.11-159,633,872.93
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น201,677,086.98147,887,651.4096,861,009.1699,770,911.8982,756,127.07
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น345,050,562.26341,590,712.33317,535,931.76250,187,892.15244,634,824.60

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ407,062,405.91367,944,291.74287,794,898.20251,291,248.80195,608,756.42
รวมรายได้อื่น23,467,713.322,954,063.783,659,521.346,292,266.1821,435,255.23
รายได้รวม430,530,119.23370,898,355.52291,454,419.54257,583,514.98217,044,011.65
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ314,785,387.11264,581,041.03246,238,643.21201,564,730.32158,534,584.24
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น92,277,018.80103,363,250.7141,556,254.9949,726,518.4837,074,172.18
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน33,423,255.9835,292,019.8431,230,459.1724,399,223.8132,796,275.54
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน58,853,762.8268,071,230.8710,325,795.8225,327,294.674,277,896.64
ค่าใช้จ่ายอื่น25,060,943.1415,222,345.3113,199,992.6110,976,038.844,528,855.68
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย57,260,533.0055,802,949.34785,324.5520,643,522.0121,184,296.19
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้57,260,533.0055,802,949.34785,324.5520,643,522.0121,184,296.19
ดอกเบี้ยจ่าย3,471,097.424,776,307.103,695,227.283,628,737.193,158,510.03
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ53,789,435.5851,026,642.24-2,909,902.7317,014,784.8218,025,786.16
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น22.1921.05-1.207.02-
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก2,423,900.002,423,900.002,423,900.002,423,900.00-