บริษัท ช.รับเบอร์ แอนด์ โมลด์ จำกัด

C.RUBBER & MOULD CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 115545003672
ที่อยู่หลัก : 128/545 หมู่ที่ 1 ซอย 6 ถนน เทพารักษ์ แขวง/ตำบล บางเสาธง เขต/อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10570
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Rubber Process

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-5731-ธ.ค.-56
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน192,926.24244,720.66212,403.59154,890.1372,040.88
ลูกหนี้การค้า10,969,432.147,283,256.318,534,676.298,175,468.489,583,626.63
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ10,969,432.147,283,256.318,534,676.298,175,468.489,583,626.63
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น6,400,000.005,150,000.00--5,900,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน17,562,358.3812,677,976.978,747,079.888,330,358.6115,555,667.51
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว----20,000,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ30,127,844.4236,056,679.3637,417,442.2442,559,687.6020,267,997.77
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น350,000.00393,743.321,951,286.384,350,000.00850,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน30,477,844.4236,450,422.6839,368,728.6246,909,687.6041,117,997.77
รวมสินทรัพย์48,040,202.8049,128,399.6548,115,808.5055,240,046.2156,673,665.28
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน12,847,461.4412,842,396.377,838,209.717,757,372.787,143,746.25
เจ้าหนี้การค้า4,089,869.793,022,125.688,901,265.067,955,248.698,468,868.44
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย4,089,869.793,022,125.688,901,265.067,955,248.698,468,868.44
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี---2,232,000.002,232,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น2,547,883.053,857,802.732,986,463.25503,610.281,017,200.60
รวมหนี้สินหมุนเวียน19,485,214.2819,722,324.7819,725,938.0218,448,231.7518,861,815.29
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว4,391,150.764,335,977.024,901,794.604,925,380.036,505,662.59
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น2,229,110.602,971,776.57885,086.58-205,734.80
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน6,620,261.367,307,753.595,786,881.184,925,380.036,711,397.39
รวมหนี้สิน26,105,475.6427,030,078.3725,512,819.2023,373,611.7825,573,212.68
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน15,000,000.0015,000,000.0015,000,000.0015,000,000.0015,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ15,000,000.0015,000,000.0015,000,000.0015,000,000.0015,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม6,934,727.167,098,321.287,602,989.3016,866,434.4316,100,452.60
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น21,934,727.1622,098,321.2822,602,989.3031,866,434.4331,100,452.60
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น48,040,202.8049,128,399.6548,115,808.5055,240,046.2156,673,665.28

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ47,592,971.9642,583,029.6449,581,569.6447,466,680.9455,918,232.10
รวมรายได้อื่น61.3025,750.00393.95388,893.95722,747.53
รายได้รวม47,593,033.2642,608,779.6449,581,963.5947,855,574.8956,640,979.63
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ37,349,823.5233,250,789.9138,148,938.7336,081,007.4144,191,506.17
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น10,243,148.449,332,239.7311,432,630.9111,385,673.5311,726,725.93
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน8,554,766.337,602,274.7718,480,581.929,000,461.039,993,639.56
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน1,688,382.111,729,964.96-7,047,951.012,385,212.501,733,086.37
ค่าใช้จ่ายอื่น--249,921.72--
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย1,688,443.411,755,714.96-7,297,478.782,774,106.452,455,833.90
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้1,688,443.411,755,714.96-7,297,478.782,774,106.452,455,833.90
ดอกเบี้ยจ่าย1,620,631.102,081,810.901,767,775.061,787,162.331,433,429.81
ภาษีเงินได้231,406.43178,572.08198,191.29220,962.29204,480.82
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-163,594.12-504,668.02-9,263,445.13765,981.83817,923.27
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----