บริษัท ซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง ออโต้พาร์ท จำกัด

C.S. ENGINEERING AUTOPARTS CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 115544000921
ที่อยู่หลัก : 96 หมู่ที่ 6 ซอย - ถนน บางนา-ตราด ก.ม. 25 แขวง/ตำบล บางเสาธง เขต/อำเภอ กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Machining
Process Process Welding

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6131-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน1,852,341.411,535,421.911,040,577.26629,484.22658,750.46
ลูกหนี้การค้า44,152,713.6144,357,788.3934,063,521.3834,485,754.5924,465,715.96
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ44,152,713.6144,357,788.3934,063,521.3834,485,754.5924,465,715.96
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น---0-
สินค้าคงเหลือสุทธิ5,029,146.305,471,617.137,418,606.6912,376,914.0518,675,255.76
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น1,129,491.66893,040.12482,517.56502,914.0610,137,639.67
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน52,163,692.9852,257,867.5543,005,222.8947,995,066.9253,937,361.85
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว---0-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ99,787,911.7194,532,842.6371,404,130.6275,018,717.3975,758,807.26
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น1,144,749.531,121,600.00505,200.00505,200.00507,200.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน101,259,797.5296,244,484.9972,773,372.9876,695,495.8476,395,747.35
รวมสินทรัพย์153,423,490.50148,502,352.54115,778,595.87124,690,562.76130,333,109.20
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน23,962,023.9331,067,121.9329,128,217.4041,341,686.0235,497,711.41
เจ้าหนี้การค้า33,620,259.3632,464,780.8620,701,657.8117,936,060.0423,292,197.01
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย33,620,259.3632,464,780.8620,701,657.8117,936,060.0423,292,197.01
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น---0-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น1,453,616.45733,509.88372,642.76397,079.78265,263.03
รวมหนี้สินหมุนเวียน59,035,899.7464,265,412.6750,202,517.9759,674,825.8459,055,171.45
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว26,535,862.3427,444,518.5414,490,330.1518,313,427.5429,766,682.28
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น14,144.0014,144.00-0-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน26,550,006.3427,458,662.5414,490,330.1518,313,427.5429,766,682.28
รวมหนี้สิน85,585,906.0891,724,075.2164,692,848.1277,988,253.3888,821,853.73
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน5,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ5,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม62,837,584.4251,778,277.3346,085,747.7541,702,309.3836,511,255.47
รายการอื่น---0-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น67,837,584.4256,778,277.3351,085,747.7546,702,309.3841,511,255.47
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น153,423,490.50148,502,352.54115,778,595.87124,690,562.76130,333,109.20

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ234,197,707.70190,659,213.91168,410,695.26158,960,586.69134,665,293.48
รวมรายได้อื่น425,333.0692,192.31132,560.10320,033.8668,980.02
รายได้รวม234,623,040.76190,751,406.22168,543,255.36159,280,620.55134,734,273.50
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ198,469,644.43161,584,952.57142,956,903.82131,970,131.03109,677,916.51
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น35,728,063.2729,074,261.3425,453,791.4426,990,455.6624,987,376.97
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน20,020,984.3019,154,853.7417,151,366.4618,458,303.8616,801,637.60
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน15,707,078.979,919,407.608,302,424.988,532,151.808,185,739.37
ค่าใช้จ่ายอื่น---0.00-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย16,132,412.0310,011,599.918,434,985.088,852,185.668,254,719.39
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้16,132,412.0310,011,599.918,434,985.088,852,185.668,254,719.39
ดอกเบี้ยจ่าย2,137,225.222,760,318.212,831,433.413,945,372.954,237,127.59
ภาษีเงินได้2,935,879.721,558,752.121,220,113.301,079,302.01898,046.17
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ11,059,307.095,692,529.584,383,438.373,827,510.703,119,545.63
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----