บริษัท เอ.เอ.เอ.แมนูแฟคเจอริ่่ง จำกัด

A.A.A.MAMUFACFURING CO.,LTD

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 115542003850
ที่อยู่หลัก : 8/1 หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล หนองจอก เขต/อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24130
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Stamping

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6031 ธันวาคม 256031-ธ.ค.-5931 ธันวาคม 255931-ธ.ค.-5831 ธันวาคม 255831-ธ.ค.-5731 ธันวาคม 255731-ธ.ค.-5631 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน16,059,851.4316,059,851.4352,203,320.4652,203,320.4635,375,098.1035,375,098.10879,903.23879,903.2312,368,188.1912,368,188.19
ลูกหนี้การค้า131,366,634.51131,366,634.5183,029,313.4283,029,313.4285,096,707.6285,096,707.62124,429,782.86124,429,782.8699,127,339.9599,127,339.95
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ131,366,634.51131,366,634.5183,029,313.4283,029,313.4285,096,707.6285,096,707.62124,429,782.86124,429,782.8699,127,339.9599,127,339.95
สินค้าคงเหลือสุทธิ60,231,447.9860,231,447.9846,554,600.7846,554,600.7846,784,955.6846,784,955.6829,124,447.5529,124,447.5529,417,454.2129,417,454.21
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น12,160,550.3012,160,550.3018,759,004.4918,759,004.4920,400,884.5420,400,884.5422,509,791.2622,509,791.265,387,387.105,387,387.10
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน219,818,484.22219,818,484.22200,546,239.15200,546,239.15187,657,645.94187,657,645.94176,943,924.90176,943,924.90146,300,369.45146,300,369.45
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ218,319,554.38218,319,554.38226,758,232.74226,758,232.74238,917,657.51238,917,657.51233,886,295.48233,886,295.48266,924,193.75266,924,193.75
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น8,822,724.018,822,724.0113,799,115.8313,799,115.8319,194,574.9419,194,574.9418,679,689.8118,679,689.8122,040,554.5022,040,554.50
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน228,311,300.95228,311,300.95241,832,391.04241,832,391.04258,583,337.99258,583,337.99252,565,985.29252,565,985.29288,964,748.25288,964,748.25
รวมสินทรัพย์448,129,785.17448,129,785.17442,378,630.19442,378,630.19446,240,983.93446,240,983.93429,509,910.19429,509,910.19435,265,117.70435,265,117.70
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน425.04425.04--221.14221.142,182,794.102,182,794.102,205.782,205.78
เจ้าหนี้การค้า148,955,078.38148,955,078.38141,086,151.58141,086,151.58135,964,498.73135,964,498.73117,614,622.75117,614,622.7584,528,829.7484,528,829.74
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย148,955,078.38148,955,078.38141,086,151.58141,086,151.58135,964,498.73135,964,498.73117,614,622.75117,614,622.7584,528,829.7484,528,829.74
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี------25,440,000.0025,440,000.0025,440,000.0025,440,000.00
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น125,981,885.51125,981,885.51125,996,441.23125,996,441.2398,456,271.0098,456,271.0052,894,931.0052,894,931.0063,117,070.0063,117,070.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น8,676,147.278,676,147.279,540,031.959,540,031.9526,573,802.0026,573,802.00724,899.03724,899.03891,496.36891,496.36
รวมหนี้สินหมุนเวียน283,613,536.20283,613,536.20276,622,624.76276,622,624.76260,994,792.87260,994,792.87205,949,840.02205,949,840.02177,008,785.48177,008,785.48
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว----13,177,050.1213,177,050.1238,472,610.9638,472,610.9663,735,836.1663,735,836.16
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น4,001,248.764,001,248.7610,628,722.4610,628,722.4614,696,361.7914,696,361.798,494,694.558,494,694.556,948,114.316,948,114.31
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน4,001,248.764,001,248.7610,628,722.4610,628,722.4627,873,411.9127,873,411.9146,967,305.5146,967,305.5170,683,950.4770,683,950.47
รวมหนี้สิน287,614,784.96287,614,784.96287,251,347.22287,251,347.22288,868,204.78288,868,204.78252,917,145.53252,917,145.53247,692,735.95247,692,735.95
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม60,515,000.2160,515,000.2155,127,282.9755,127,282.9757,372,779.1557,372,779.1576,592,764.6676,592,764.6687,572,381.7587,572,381.75
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น160,515,000.21160,515,000.21155,127,282.97155,127,282.97157,372,779.15157,372,779.15176,592,764.66176,592,764.66187,572,381.75187,572,381.75
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น448,129,785.17448,129,785.17442,378,630.19442,378,630.19446,240,983.93446,240,983.93429,509,910.19429,509,910.19435,265,117.70435,265,117.70

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ677,384,533.85677,384,533.85614,180,630.71614,180,630.71566,141,382.72566,141,382.72590,402,042.73590,402,042.73593,525,369.29593,525,369.29
รวมรายได้อื่น4,614,105.334,614,105.332,821,112.212,821,112.213,369,347.413,369,347.4112,881,202.3412,881,202.3410,497,199.3810,497,199.38
รายได้รวม681,998,639.18681,998,639.18617,001,742.92617,001,742.92569,510,730.13569,510,730.13603,283,245.07603,283,245.07604,022,568.67604,022,568.67
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ638,534,734.41638,534,734.41580,060,444.91580,060,444.91516,623,178.89516,623,178.89544,775,443.95544,775,443.95542,495,729.41542,495,729.41
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น38,849,799.4438,849,799.4434,120,185.8034,120,185.8049,518,203.8349,518,203.8345,626,598.7845,626,598.7851,029,639.8851,029,639.88
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน31,810,673.0731,810,673.0731,925,985.5431,925,985.5464,513,058.2264,513,058.2262,973,959.7562,973,959.7571,518,647.0671,518,647.06
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน7,039,126.377,039,126.372,194,200.262,194,200.26-14,994,854.39-14,994,854.39-17,347,360.97-17,347,360.97-20,489,007.18-20,489,007.18
ค่าใช้จ่ายอื่น--34,633.4334,633.43------
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย11,653,231.7011,653,231.704,980,679.044,980,679.04-11,625,506.98-11,625,506.98-4,466,158.63-4,466,158.63-9,991,807.80-9,991,807.80
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้11,653,231.7011,653,231.704,980,679.044,980,679.04-11,625,506.98-11,625,506.98-4,466,158.63-4,466,158.63-9,991,807.80-9,991,807.80
ดอกเบี้ยจ่าย6,265,514.466,265,514.467,226,175.227,226,175.227,594,478.537,594,478.536,513,458.466,513,458.466,992,292.186,992,292.18
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ5,387,717.245,387,717.24-2,245,496.18-2,245,496.18-19,219,985.51-19,219,985.51-10,979,617.09-10,979,617.09-16,984,099.98-16,984,099.98
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น----------
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก----------