บริษัท บางกอกไทโย สปริงส์ จำกัด

BANGKOK TAIYO SPRINGS CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 115540002503
ที่อยู่หลัก : 321 หมู่ที่ 11 ซอย ส.ไทยเสรี 2 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง/ตำบล ในคลองบางปลากด เขต/อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Stamping
Process Process Forging
Chassis Suspension System Coil Spring

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน238,775,626.00228,727,411.00294,939,915.00221,179,995.00184,635,501.00
ลูกหนี้การค้า74,618,811.0090,780,533.0076,491,473.0098,580,504.0089,467,858.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ74,618,811.0090,780,533.0076,491,473.0098,580,504.0089,467,858.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ89,916,711.0082,856,404.0066,681,142.00114,506,147.00107,555,936.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น4,610,975.004,341,664.004,468,158.004,501,370.005,063,661.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน532,901,612.00519,844,685.00442,580,688.00438,768,016.00386,722,956.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ244,694,468.00236,240,655.00276,762,940.00281,466,989.00288,728,920.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น49,500.0049,500.0049,500.0051,369.0051,369.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน244,743,968.00236,290,155.00276,812,440.00281,518,358.00288,780,289.00
รวมสินทรัพย์777,645,580.00756,134,840.00719,393,128.00720,286,374.00675,503,245.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า75,275,742.0072,914,235.0067,796,532.0081,123,066.0062,353,267.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย75,275,742.0072,914,235.0067,796,532.0081,123,066.0062,353,267.00
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี---15,000,000.0015,000,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น15,652,021.0018,826,294.0022,578,672.0011,073,574.0012,553,455.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน90,927,763.0091,740,529.0090,375,204.00107,196,640.0089,906,722.00
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว---10,000,000.0025,000,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น280,374.00280,374.00280,374.00280,374.00280,374.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน280,374.00280,374.00280,374.0010,280,374.0025,280,374.00
รวมหนี้สิน91,208,137.0092,020,903.0090,655,578.00117,477,014.00115,187,096.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน65,000,000.0065,000,000.0065,000,000.0065,000,000.0065,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ65,000,000.0065,000,000.0065,000,000.0065,000,000.0065,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม621,437,443.00599,113,937.00563,737,550.00537,809,360.00495,316,149.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น686,437,443.00664,113,937.00628,737,550.00602,809,360.00560,316,149.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น777,645,580.00756,134,840.00719,393,128.00720,286,374.00675,503,245.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ560,332,847.00563,746,921.00559,276,785.00591,781,592.00590,268,149.00
รวมรายได้อื่น31,159,962.0027,552,000.0034,787,026.0043,374,230.0042,029,538.00
รายได้รวม591,492,809.00591,298,921.00594,063,811.00635,155,822.00632,297,687.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ413,446,841.00413,370,852.00435,261,135.00471,113,422.00451,648,789.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น146,886,006.00150,376,069.00124,015,650.00120,668,170.00138,619,360.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน76,550,695.0064,150,472.0060,531,368.0056,845,466.0051,512,646.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน70,335,311.0086,225,597.0063,484,282.0063,822,704.0087,106,714.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย101,495,273.00113,777,597.0098,271,308.00107,196,934.00129,136,252.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้101,495,273.00113,777,597.0098,271,308.00107,196,934.00129,136,252.00
ดอกเบี้ยจ่าย-184,330.00923,411.001,757,659.002,693,045.00
ภาษีเงินได้20,671,767.0022,966,880.0019,419,707.0020,696,064.0024,883,722.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ80,823,506.0090,626,387.0077,928,190.0084,743,211.00101,559,485.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----