บริษัท ซีเอ็นเอส พาร์ท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

CNS PARTS MANUFACTURING CO.,LTD

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 115538001660
ที่อยู่หลัก : 13/7 หมู่ที่ 11 ซอย - ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย แขวง/ตำบล บางหญ้าแพรก เขต/อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Stamping

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6131-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน547,231.253,958,776.3629,593,826.44309,598.764,919,626.50
ลูกหนี้การค้า45,045,163.0039,824,630.1535,334,058.0440,408,554.1334,683,137.52
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ45,045,163.0039,824,630.1535,334,058.0440,408,554.1334,683,137.52
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น----24,500,000.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ7,871,179.541,361,846.491,475,026.772,958,344.812,763,873.47
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น922,670.22937,477.5423,158.53486,829.33424,800.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน54,386,244.0146,082,730.5466,426,069.7844,163,327.0367,291,437.49
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ35,118,519.1334,778,228.7115,642,791.5519,429,745.7717,871,408.30
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น539,800.00515,800.00515,800.00515,800.00-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน35,658,319.1335,294,028.7116,158,591.5519,945,545.7717,871,408.30
รวมสินทรัพย์90,044,563.1481,376,759.2582,584,661.3364,108,872.8085,162,845.79
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน13,863,367.179,622,029.53-105,430.334,948,557.60
เจ้าหนี้การค้า41,691,703.3332,505,295.9759,018,841.6032,141,662.3326,874,778.62
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย41,691,703.3332,505,295.9759,018,841.6032,141,662.3326,874,778.62
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น15,700,000.0014,200,000.00300,000.00--
หนี้สินหมุนเวียนอื่น812,476.44185,189.842,705,709.201,244,537.97794,952.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน72,067,546.9456,512,515.3462,024,550.8033,491,630.6332,618,288.22
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว12,335,547.5414,334,335.36283,055.00543,985.00-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น1,403,993.912,011,195.86--1,106,912.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน13,739,541.4516,345,531.22283,055.00543,985.001,106,912.00
รวมหนี้สิน85,807,088.3972,858,046.5662,307,605.8034,035,615.6333,725,200.22
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน5,000,000.005,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ5,000,000.005,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-762,525.253,518,712.6919,277,055.5329,073,257.1750,437,645.57
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น4,237,474.758,518,712.6920,277,055.5330,073,257.1751,437,645.57
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น90,044,563.1481,376,759.2582,584,661.3364,108,872.8085,162,845.79

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ188,132,638.72107,889,051.38205,262,035.00189,063,231.74228,164,845.00
รวมรายได้อื่น22,758.322,744.785,202,350.00287.67650,959.24
รายได้รวม188,155,397.04107,891,796.16210,464,385.00189,063,519.41228,815,804.24
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ178,738,134.61105,797,196.82172,155,822.00163,122,347.68190,521,132.38
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น9,394,504.112,091,854.5633,106,213.0025,940,884.0637,643,712.62
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน12,435,752.7316,381,255.6618,919,460.0042,823,175.9020,307,820.97
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-3,041,248.62-14,289,401.1014,186,753.00-16,882,291.8417,335,891.65
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-3,018,490.30-14,286,656.3219,389,103.00-16,882,004.1717,986,850.89
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-3,018,490.30-14,286,656.3219,389,103.00-16,882,004.1717,986,850.89
ดอกเบี้ยจ่าย1,262,747.64276,519.1744,088.00-18,479.26
ภาษีเงินได้-1,195,167.354,141,217.002,414,384.234,187,604.96
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-4,281,237.94-15,758,342.8415,203,798.00-19,296,388.4013,780,766.67
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----