บริษัท ซีเอชแอล ฮีธทรีทเม้นท์ จำกัด

CHL HEATTREATMENT CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 115538000515
ที่อยู่หลัก : 24/83-84 หมู่ที่ 6 ซอย - ถนน บางนา-ตราด กม.24 แขวง/ตำบล บางเสาธง เขต/อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10570
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Heat treatment

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6131-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน350,015.711,375,264.03794,687.94760,491.012,162,208.72
ลูกหนี้การค้า6,220,805.746,483,854.646,129,817.837,127,842.225,296,699.84
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ6,220,805.746,483,854.646,129,817.837,127,842.225,296,699.84
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น2,485,002.011,134,238.27728,932.21608,277.75970,689.57
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน9,055,823.468,993,356.947,653,437.988,496,610.988,429,598.13
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ37,682,446.3738,198,808.4739,315,777.5039,004,303.0639,238,285.20
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น1,101,100.001,101,100.001,101,100.001,101,100.008,276,621.04
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน38,783,546.3739,299,908.4740,416,877.5040,105,403.0647,514,906.24
รวมสินทรัพย์47,839,369.8348,293,265.4148,070,315.4848,602,014.0455,944,504.37
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน7,670,024.97----
เจ้าหนี้การค้า2,505,584.211,327,520.00805,012.50914,465.381,182,201.03
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย2,505,584.211,327,520.00805,012.50914,465.381,182,201.03
หนี้สินหมุนเวียนอื่น143,094.74123,624.53232,011.4293,663.6799,692.69
รวมหนี้สินหมุนเวียน10,318,703.921,451,144.531,037,023.921,008,129.051,281,893.72
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว71,279.54137,072.86124,440,559.82126,230,559.82128,660,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น7,740,559.8216,740,559.82202,866.18--
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน7,811,839.3616,877,632.68124,643,426.00126,230,559.82128,660,000.00
รวมหนี้สิน18,130,543.2818,328,777.21125,680,449.92127,238,688.87129,941,893.72
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน32,000,000.0032,000,000.0012,000,000.0012,000,000.0012,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ32,000,000.0032,000,000.0012,000,000.0012,000,000.0012,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-2,291,173.45-2,035,511.80-89,610,134.44-90,636,674.83-85,997,389.35
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น29,708,826.5529,964,488.20-77,610,134.44-78,636,674.83-73,997,389.35
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น47,839,369.8348,293,265.4148,070,315.4848,602,014.0455,944,504.37

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ47,614,751.1644,180,953.9038,941,996.4839,973,971.7235,884,356.94
รวมรายได้อื่น0.51-163,548.80--
รายได้รวม47,614,751.6744,180,953.9039,105,545.2839,973,971.7235,884,356.94
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ43,818,346.5239,934,554.6129,842,865.7926,088,285.5027,703,245.50
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น3,796,404.644,246,399.299,099,130.6913,885,686.228,181,111.44
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน3,898,923.694,585,425.347,817,583.889,830,081.429,828,490.06
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-102,519.05-339,026.051,281,546.814,055,604.80-1,647,378.62
ค่าใช้จ่ายอื่น---8,141,757.09-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-102,518.54-339,026.051,445,095.61-4,086,152.29-1,647,378.62
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-102,518.54-339,026.051,445,095.61-4,086,152.29-1,647,378.62
ดอกเบี้ยจ่าย153,143.1111,678.6410,705.42--
ภาษีเงินได้-74,672.67407,849.80553,133.19-
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-255,661.65-425,377.361,026,540.39-4,639,285.48-1,647,378.62
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----