บริษัท ซี.บี. พาร์ท จำกัด

C.B.PARTS COMPANY LIMITED

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 115537007516
ที่อยู่หลัก : 5/22 หมู่ที่ 12 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล บางปลา เขต/อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Stamping

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-5731-ธ.ค.-56
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน5,790,062.804,174,933.1510,851,564.7721,904,109.4914,673,964.26
ลูกหนี้การค้า27,498,946.3528,459,361.1226,093,519.6336,797,618.8236,135,419.11
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ27,498,946.3528,459,361.1226,093,519.6336,797,618.8236,135,419.11
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น63,418,889.0447,653,834.2524,379,579.7311,964,058.63-
สินค้าคงเหลือสุทธิ2,283,405.143,027,214.104,219,074.842,832,879.222,287,742.04
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน98,991,303.3383,315,342.6265,543,738.9773,498,666.1653,097,125.41
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว6,101,000.006,101,000.00---
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ15,471,038.8918,871,564.1720,219,575.9820,244,606.2119,923,442.86
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น143,600.00143,600.00143,600.00109,600.0061,600.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน21,715,638.8925,116,164.1720,363,175.9820,354,206.2119,985,042.86
รวมสินทรัพย์120,706,942.22108,431,506.7985,906,914.9593,852,872.3773,082,168.27
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน-3,374,352.15---
เจ้าหนี้การค้า24,268,233.0524,617,619.7920,992,585.1421,043,128.7317,135,565.95
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย24,268,233.0524,617,619.7920,992,585.1421,043,128.7317,135,565.95
หนี้สินหมุนเวียนอื่น766,617.97615,171.92693,933.98603,789.65619,782.35
รวมหนี้สินหมุนเวียน25,034,851.0228,607,143.8621,686,519.1221,646,918.3817,755,348.30
รวมหนี้สิน25,034,851.0228,607,143.8621,686,519.1221,646,918.3817,755,348.30
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน5,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ5,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม90,672,091.2074,824,362.9359,220,395.8367,205,953.9950,326,819.97
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น95,672,091.2079,824,362.9364,220,395.8372,205,953.9955,326,819.97
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น120,706,942.22108,431,506.7985,906,914.9593,852,872.3773,082,168.27

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ145,241,361.47145,728,632.37142,712,935.18146,572,027.99144,448,460.66
รวมรายได้อื่น1,912,489.221,030,411.34573,286.63676,495.93289,769.82
รายได้รวม147,153,850.69146,759,043.71143,286,221.81147,248,523.92144,738,230.48
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ---101,910,859.15101,518,968.01
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น145,241,361.47145,728,632.37142,712,935.1844,661,168.8442,929,492.65
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน---24,033,978.6121,747,155.57
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน145,241,361.47145,728,632.37142,712,935.1820,627,190.2321,182,337.08
ค่าใช้จ่ายอื่น126,935,438.42126,808,851.47135,054,987.83--
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย20,218,412.2719,950,192.248,231,233.9821,303,686.1621,472,106.90
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้20,218,412.2719,950,192.248,231,233.9821,303,686.1621,472,106.90
ดอกเบี้ยจ่าย2,586.013,771.57952.105,346.4262,724.06
ภาษีเงินได้4,368,097.994,342,453.574,585,840.044,419,205.724,433,420.97
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ15,847,728.2715,603,967.103,644,441.8416,879,134.0216,975,961.87
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----