บริษัท แบล็คแจ็ค อินดัสเตรียล จำกัด

BLACKJACK INDUSTRIAL CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 115537002051
ที่อยู่หลัก : May-00 หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล บางเสาธง เขต/อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10570
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Painting & EDP

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน98,322,685.7793,866,216.5571,240,556.1059,346,537.4347,284,936.20
ลูกหนี้การค้า20,724,709.3516,403,028.2317,794,953.5421,126,844.1019,246,529.89
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ20,724,709.3516,403,028.2317,794,953.5421,126,844.1019,246,529.89
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น--20,000,000.00--
สินค้าคงเหลือสุทธิ2,218,475.032,607,564.423,783,450.992,349,278.335,271,701.30
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น426,780.87258,422.75944,852.46273,416.83166,219.66
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน121,692,651.02113,135,231.95113,763,813.0983,096,076.6971,969,387.05
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ71,956,006.1968,764,433.1363,832,311.4963,824,905.9066,475,813.32
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น424,122.90435,573.19411,390.99406,524.53399,183.03
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน72,380,129.0969,200,006.3264,243,702.4864,231,430.4366,874,996.35
รวมสินทรัพย์194,072,780.11182,335,238.27178,007,515.57147,327,507.12138,844,383.40
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า13,274,884.8411,285,301.9014,272,221.958,381,504.699,614,016.14
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย13,274,884.8411,285,301.9014,272,221.958,381,504.699,614,016.14
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย---1,470,754.541,965,652.31
หนี้สินหมุนเวียนอื่น587,060.59601,924.483,269,631.20740,229.63610,295.19
รวมหนี้สินหมุนเวียน13,861,945.4311,887,226.3817,541,853.1510,592,488.8612,189,963.64
รวมหนี้สิน13,861,945.4311,887,226.3817,541,853.1510,592,488.8612,189,963.64
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน42,500,000.0042,500,000.0042,500,000.0042,500,000.0042,500,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ42,500,000.0042,500,000.0042,500,000.0042,500,000.0042,500,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม137,710,834.68127,948,011.89117,965,662.4294,235,018.2684,154,419.76
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น180,210,834.68170,448,011.89160,465,662.42136,735,018.26126,654,419.76
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น194,072,780.11182,335,238.27178,007,515.57147,327,507.12138,844,383.40

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ97,830,258.3798,628,428.77110,168,020.9796,821,751.92115,484,175.81
รวมรายได้อื่น1,774,175.542,556,133.0216,273,714.991,506,406.183,224,906.25
รายได้รวม99,604,433.91101,184,561.79126,441,735.9698,328,158.10118,709,082.06
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ72,540,542.8673,157,435.7780,689,816.0468,906,083.8186,340,930.44
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น25,289,715.5125,470,993.0029,478,204.9327,915,668.1129,143,245.37
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน14,322,982.2614,933,997.8515,794,615.1116,426,985.9314,898,745.08
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน10,966,733.2510,536,995.1513,683,589.8211,488,682.1814,244,500.29
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย12,740,908.7913,093,128.1729,957,304.8112,995,088.3617,469,406.54
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้12,740,908.7913,093,128.1729,957,304.8112,995,088.3617,469,406.54
ดอกเบี้ยจ่าย----989,560.13
ภาษีเงินได้2,978,086.003,110,778.706,226,660.652,914,489.863,659,641.17
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ9,762,822.799,982,349.4723,730,644.1610,080,598.5012,820,205.24
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----