บริษัท ไชยาพรรณเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

CHAIYAPARN ENGINEERING CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 115535006601
ที่อยู่หลัก : 278 หมู่ที่ 10 ซอย - ถนน สุขาภิบาล 1 แขวง/ตำบล บางพลีใหญ่ เขต/อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Casting
Process Process Machining

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6131-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน740,160.17408,454.01688,872.91469,372.65262,147.16
ลูกหนี้การค้า3,398,147.603,285,517.084,266,927.774,631,182.264,169,143.22
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ3,398,147.603,285,517.084,266,927.774,631,182.264,169,143.22
สินค้าคงเหลือสุทธิ839,588.92898,030.141,391,176.221,213,031.89613,872.68
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น1,794,452.481,742,809.707005,275.4763,013.54
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน6,772,349.176,334,810.936,347,676.906,318,862.275,108,176.60
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ9,727,313.9210,476,496.1810,648,274.0311,303,696.3811,921,342.34
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น7,238,875.727,171,952.017,060,497.396,932,849.906,943,527.51
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน16,966,189.6417,648,448.1917,708,771.4218,236,546.2818,864,869.85
รวมสินทรัพย์23,738,538.8123,983,259.1224,056,448.3224,555,408.5523,973,046.45
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน3,999,129.653,999,573.353,830,058.723,997,184.723,988,774.16
เจ้าหนี้การค้า6,767,796.236,754,808.917,525,150.047,211,060.197,261,874.48
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย6,767,796.236,754,808.917,525,150.047,211,060.197,261,874.48
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี----1,458,360.00
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น882,000.001,382,000.00540,000.00540,000.00-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น1,524,160.221,148,882.751,555,350.311,362,048.61559,208.29
รวมหนี้สินหมุนเวียน13,173,086.1013,285,265.0113,450,559.0713,110,293.5213,268,216.93
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว8,830,358.789,153,345.377,179,541.447,990,628.535,830,833.47
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น323,098.96323,098.96367,902.60430,606.94488,295.19
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน9,153,457.749,476,444.337,547,444.048,421,235.476,319,128.66
รวมหนี้สิน22,326,543.8422,761,709.3420,998,003.1121,531,528.9919,587,345.59
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน9,000,000.009,000,000.009,000,000.009,000,000.009,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ9,000,000.009,000,000.009,000,000.009,000,000.009,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-7,588,005.03-7,778,450.22-5,941,554.79-5,976,120.44-4,614,299.14
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น1,411,994.971,221,549.783,058,445.213,023,879.564,385,700.86
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น23,738,538.8123,983,259.1224,056,448.3224,555,408.5523,973,046.45

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ26,001,176.3120,972,831.5232,309,108.2719,646,856.9921,561,349.59
รวมรายได้อื่น--201,925.24217,922.71114,795.88
รายได้รวม26,001,176.3120,972,831.5232,511,033.5119,864,779.7021,676,145.47
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ20,649,445.6315,127,627.3625,762,961.0415,358,127.4015,607,174.40
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น5,351,730.685,845,204.166,546,147.234,288,729.595,954,175.19
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน4,135,014.416,974,641.575,726,248.464,947,852.196,131,441.33
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน1,216,716.27-1,129,437.41819,898.77-659,122.60-177,266.14
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย1,216,716.27-1,129,437.411,021,824.01-441,199.89-62,470.26
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้1,216,716.27-1,129,437.411,021,824.01-441,199.89-62,470.26
ดอกเบี้ยจ่าย948,900.46707,458.02987,258.36920,621.41913,862.05
ภาษีเงินได้77,370.62---21,270.68
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ190,445.19-1,836,895.4334,565.65-1,361,821.30-997,602.99
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----