บริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท จำกัด

C.C. AUTO PART CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 115533001751
ที่อยู่หลัก : 29 หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน บางน้ำเปรี้ยว-หนองจอก แขวง/ตำบล ศาลาแดง เขต/อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Stamping
Process Process Machining

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-5731-ธ.ค.-56
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน207,332.56276,868.14383,613.72415,402.95823,868.12
ลูกหนี้การค้า22,917,367.3921,007,096.1025,132,327.2826,470,727.1528,280,052.05
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ22,917,367.3921,007,096.1025,132,327.2826,470,727.1528,280,052.05
สินค้าคงเหลือสุทธิ72,108,699.8957,954,421.9254,216,808.0848,602,449.0741,347,693.91
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน95,233,399.8481,377,996.1682,954,954.1978,278,044.1074,456,055.26
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ96,583,808.10104,319,765.49105,845,503.41107,780,187.67110,530,572.09
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น2,808,057.243,793,492.097,322,619.7912,117,652.4710,241,199.69
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน99,430,138.80108,123,956.23113,179,739.84119,918,643.87120,810,643.44
รวมสินทรัพย์194,663,538.64189,501,952.39196,134,694.03198,196,687.97195,266,698.70
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน53,014,980.3653,915,968.0755,272,863.5058,033,537.8458,539,172.32
เจ้าหนี้การค้า21,269,212.2417,742,450.2021,858,539.2718,276,450.6722,657,906.16
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย21,269,212.2417,742,450.2021,858,539.2718,276,450.6722,657,906.16
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี-6,453,133.045,264,497.995,521,961.665,979,538.34
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น22,500,000.009,700,000.0021,300,000.009,300,000.001,500,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น9,487,892.614,612,202.944,488,046.883,348,111.982,202,567.59
รวมหนี้สินหมุนเวียน106,272,085.2193,387,304.79109,299,761.3799,664,568.1894,597,699.43
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว9,973,804.7313,974,718.916,027,877.7210,447,076.0612,802,895.83
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น4,510,839.188,280,516.676,867,936.364,221,900.833,506,757.49
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน14,484,643.9122,255,235.5812,895,814.0814,668,976.8916,309,653.32
รวมหนี้สิน120,756,729.12115,642,540.37122,195,575.45114,333,545.07110,907,352.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน50,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ50,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม23,906,809.5223,859,412.0223,939,118.5833,863,142.9034,359,345.95
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น73,906,809.5273,859,412.0273,939,118.5883,863,142.9084,359,345.95
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น194,663,538.64189,501,952.39196,134,694.03198,196,687.97195,266,698.70

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ128,755,355.38139,151,610.10158,237,199.96161,824,393.17221,457,424.43
รวมรายได้อื่น1,327,531.031,272,250.04887,558.081,261,131.18217,951.61
รายได้รวม130,082,886.41140,423,860.14159,124,758.04163,085,524.35221,675,376.04
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ103,196,665.79112,165,805.75126,332,255.08127,825,851.09179,129,762.53
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น25,558,689.5926,985,804.3531,904,944.8833,998,542.0842,327,661.90
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน21,137,466.1022,523,217.5337,345,441.7030,467,485.6030,016,832.27
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน4,421,223.494,462,586.82-5,440,496.823,531,056.4812,310,829.63
ค่าใช้จ่ายอื่น----498,437.08
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย5,748,754.525,734,836.86-4,552,938.744,792,187.6612,030,344.16
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้5,748,754.525,734,836.86-4,552,938.744,792,187.6612,030,344.16
ดอกเบี้ยจ่าย5,429,031.825,718,098.965,371,085.585,116,073.004,759,768.49
ภาษีเงินได้272,325.2096,444.46-172,317.711,758,437.71
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ47,397.50-79,706.56-9,924,024.32-496,203.055,512,137.96
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----