บริษัท ซี พี อาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน)

CPR GOMU INDUSTRIAL PCL.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 107547000648
ที่อยู่หลัก : 78 หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล สนับทึบ เขต/อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Related Industries Raw Material Rubber
Process Process Rubber Process

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-5731 ธันวาคม 2561ข้อมูลไม่สมบูรณ์กรุณาตรวจสอบเอกสารต้นฉบับ
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน205,586,439.00156,166,635.00150,011,694.0053,132,162.00ไม่แสดง
ลูกหนี้การค้า88,282,674.0073,832,125.0074,502,118.0074,638,467.00ไม่แสดง
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ88,282,674.0073,832,125.0074,502,118.0074,638,467.00ไม่แสดง
สินค้าคงเหลือสุทธิ36,443,782.0033,060,753.0039,141,656.0049,526,916.00ไม่แสดง
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน406,694,971.00337,470,714.00272,896,158.00197,265,859.00ไม่แสดง
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว114,649,780.00114,649,780.00114,649,780.00139,649,780.00ไม่แสดง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ114,102,415.00120,829,374.00128,142,616.00140,033,336.00ไม่แสดง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น91,871,770.0094,854,024.0096,419,598.0097,225,411.00ไม่แสดง
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน320,623,978.00330,333,511.00339,221,689.00377,154,655.00ไม่แสดง
รวมสินทรัพย์727,318,949.00667,804,225.00612,117,847.00574,420,514.00ไม่แสดง
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า50,318,973.0040,523,100.0036,853,763.0044,276,208.00ไม่แสดง
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย50,318,973.0040,523,100.0036,853,763.0044,276,208.00ไม่แสดง
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย--5,179,806.004,973,380.00ไม่แสดง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น9,258,115.007,433,489.006,583,867.004,301,813.00ไม่แสดง
รวมหนี้สินหมุนเวียน79,550,244.0069,134,232.0063,152,464.0066,341,486.00ไม่แสดง
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น13,128,295.0011,383,295.0011,575,030.008,448,106.00ไม่แสดง
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน13,128,295.0011,383,295.0011,575,030.008,448,106.00ไม่แสดง
รวมหนี้สิน92,678,539.0080,517,527.0074,727,494.0074,789,592.00ไม่แสดง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน199,000,000.00199,000,000.00199,000,000.00199,000,000.00ไม่แสดง
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ199,000,000.00199,000,000.00199,000,000.00199,000,000.00ไม่แสดง
กำไร (ขาดทุน)สะสม379,816,660.00332,462,948.00282,566,603.00244,807,172.00ไม่แสดง
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น634,640,410.00587,286,698.00537,390,353.00499,630,922.00ไม่แสดง
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น727,318,949.00667,804,225.00612,117,847.00574,420,514.00ไม่แสดง

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2561ข้อมูลไม่สมบูรณ์กรุณาตรวจสอบเอกสารต้นฉบับ
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ458,232,228.00430,293,459.00411,839,800.00390,281,974.00ไม่แสดง
รวมรายได้อื่น26,616,901.0028,088,564.0032,697,889.0032,420,410.00ไม่แสดง
รายได้รวม484,849,129.00458,382,023.00444,537,689.00422,702,384.00ไม่แสดง
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ361,211,830.00338,075,411.00339,166,334.00334,148,613.00ไม่แสดง
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น97,020,398.0092,218,048.0072,673,466.0056,133,361.00ไม่แสดง
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน29,333,453.0032,978,078.0019,194,440.0021,177,042.00ไม่แสดง
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน67,686,945.0059,239,970.0053,479,026.0034,956,319.00ไม่แสดง
ค่าใช้จ่ายอื่น181,418.00-2,358,154.0018,898,088.0021,276,621.00ไม่แสดง
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย94,122,428.0089,686,688.0067,278,827.0046,100,108.00ไม่แสดง
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้94,122,428.0089,686,688.0067,278,827.0046,100,108.00ไม่แสดง
ดอกเบี้ยจ่าย79,394.0082,166.0089,302.0086,876.00ไม่แสดง
ภาษีเงินได้18,622,699.0017,818,177.0012,956,357.008,012,105.00ไม่แสดง
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ75,420,335.0071,786,345.0054,233,168.0038,001,127.00ไม่แสดง
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น----ไม่แสดง
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก----ไม่แสดง