บริษัท ซี วาย ซี เมทัล จำกัด

CYC METAL CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105554031055
ที่อยู่หลัก : 700/833 หมู่ที่ 6 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล หนองตำลึง เขต/อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Forging

งบดุล

รายการ31-ก.ค.-6131-ก.ค.-6031-ก.ค.-5931-ก.ค.-5831-ก.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน43,531,246.6821,420,669.1355,804,093.48134,741,517.6031,730,973.13
ลูกหนี้การค้า211,546,074.38150,881,577.9397,194,191.4593,381,537.3357,032,014.80
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ211,546,074.38150,881,577.9397,194,191.4593,381,537.3357,032,014.80
สินค้าคงเหลือสุทธิ109,656,957.19105,750,294.1488,297,214.5575,623,990.4971,461,484.80
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น34,839,482.6137,941,438.2851,829,283.8753,726,713.9257,656,335.03
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน399,573,760.86315,993,979.48293,124,783.35357,473,759.34217,880,807.76
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ662,187,385.46788,237,655.50910,050,043.18997,450,552.43963,437,736.16
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น442,479.08434,218.19280,602.27281,058.21305,123.48
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน662,970,844.13789,043,809.19910,761,926.84998,175,378.61964,241,327.46
รวมสินทรัพย์1,062,544,604.991,105,037,788.671,203,886,710.191,355,649,137.951,182,122,135.22
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า598,142,642.95593,303,715.74661,146,616.35747,124,449.47682,590,102.89
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย598,142,642.95593,303,715.74661,146,616.35747,124,449.47682,590,102.89
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี---180,000,000.00120,000,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น202,417,929.87200,937,127.07183,376,816.60310,858.68357,041.16
รวมหนี้สินหมุนเวียน800,560,572.82794,240,842.81844,523,432.95927,435,308.15802,947,144.05
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว132,107,308.80163,231,100.00205,895,806.60230,311,447.60310,543,846.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น279,552.03273,366.08923,183.35183,672.04123,708.54
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน132,386,860.83163,504,466.08206,818,989.95230,495,119.64310,667,554.54
รวมหนี้สิน932,947,433.65957,745,308.891,051,342,422.901,157,930,427.791,113,614,698.59
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน400,000,000.00400,000,000.00400,000,000.00400,000,000.00200,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ400,000,000.00400,000,000.00400,000,000.00400,000,000.00200,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-270,402,828.66-252,707,520.22-247,455,712.71-202,281,289.84-131,492,563.37
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น129,597,171.34147,292,479.78152,544,287.29197,718,710.1668,507,436.63
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น1,062,544,604.991,105,037,788.671,203,886,710.191,355,649,137.951,182,122,135.22

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 กรกฎาคม 256131 กรกฎาคม 256031 กรกฎาคม 255931 กรกฎาคม 255831 กรกฎาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ558,390,804.69476,050,656.27426,154,731.84387,008,523.90298,063,740.90
รวมรายได้อื่น6,418,135.5238,043,048.1464,691,645.9123,120,196.453,681,802.19
รายได้รวม564,808,940.21514,093,704.41490,846,377.75410,128,720.35301,745,543.09
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ537,322,729.90465,422,518.56434,654,728.95430,133,373.55308,469,352.50
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น21,068,074.7910,628,137.71-8,499,997.11-43,124,849.65-10,405,611.60
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน33,549,740.8141,849,439.4942,604,668.1737,017,582.2740,699,400.48
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-12,481,666.02-31,221,301.78-51,104,665.28-80,142,431.92-51,105,012.08
ค่าใช้จ่ายอื่น--46,619,353.18--
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-6,063,530.506,821,746.36-33,032,372.55-57,022,235.47-47,423,209.89
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-6,063,530.506,821,746.36-33,032,372.55-57,022,235.47-47,423,209.89
ดอกเบี้ยจ่าย11,631,777.9412,073,553.8712,142,050.3213,766,491.0012,679,126.36
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-17,695,308.44-5,251,807.51-45,174,422.87-70,788,726.47-60,102,336.25
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----