บริษัท แคม พลาส (ประเทศไทย) จำกัด

CAM PLAS (THAILAND) CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105550038233
ที่อยู่หลัก : 700/147 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล บ้านเก่า เขต/อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-5731-ธ.ค.-56
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน50,227,877.6246,613,708.00144,068,119.0037,276,522.0014,478,997.00
ลูกหนี้การค้า85,622,382.4977,895,121.0078,498,602.0074,001,153.0066,059,202.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ85,622,382.4977,895,121.0078,498,602.0074,001,153.0066,059,202.00
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น----9,750,000.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ35,921,690.2539,811,466.0035,440,284.0061,975,141.0077,260,197.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น4,721,688.9811,572,694.0012,998,394.0018,936,611.0030,786,178.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน176,493,639.34175,892,989.00271,005,399.00192,189,427.00198,334,574.00
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว-4,963,000.004,963,000.004,780,468.002,754,541.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ254,976,162.28265,927,583.00290,074,183.00334,379,313.00328,657,902.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น20,635,580.7714,284,841.0022,504,873.009,403,220.0010,660,379.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน276,752,114.96285,175,424.00317,542,056.00348,563,001.00342,072,822.00
รวมสินทรัพย์453,245,754.30461,068,413.00588,547,455.00540,752,428.00540,407,396.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน-40,000,000.0070,000,000.00-71,500,000.00
เจ้าหนี้การค้า68,502,065.0970,643,336.0090,272,460.0061,402,261.0053,559,387.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย68,502,065.0970,643,336.0090,272,460.0061,402,261.0053,559,387.00
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น--7,250,000.0017,726,995.00333,922,468.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น6,303,986.5615,103,745.0025,592,843.0026,057,330.0037,528,488.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน74,806,051.65125,747,081.00193,115,303.00105,186,586.00496,510,343.00
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว-750,064.0091,967,382.00128,783,633.0036,580,856.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น4,667,947.173,355,258.002,311,095.0018,553,111.0021,832,283.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน4,667,947.174,105,322.0094,278,477.00147,336,744.0058,413,139.00
รวมหนี้สิน79,473,998.82129,852,403.00287,393,780.00252,523,330.00554,923,482.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน520,000,000.00520,000,000.00520,000,000.00520,000,000.00223,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ520,000,000.00520,000,000.00520,000,000.00520,000,000.00223,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-146,228,244.52-188,783,990.00-218,846,325.00-231,770,902.00-237,516,086.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น373,771,755.48331,216,010.00301,153,675.00288,229,098.00-14,516,086.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น453,245,754.30461,068,413.00588,547,455.00540,752,428.00540,407,396.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ672,107,765.42660,842,439.00741,734,941.61715,798,948.00651,925,058.00
รวมรายได้อื่น1,611,639.312,007,583.00-4,115,055.8721,107,300.0018,671,743.00
รายได้รวม673,719,404.73662,850,022.00737,619,885.74736,906,248.00670,596,801.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ285,029,597.05280,994,738.00620,964,884.70620,969,084.00564,499,713.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น387,078,168.37379,847,701.00120,770,056.9194,829,864.0087,425,345.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน--98,835,105.39102,436,385.00104,396,649.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน387,078,168.37379,847,701.0021,934,951.52-7,606,521.00-16,971,304.00
ค่าใช้จ่ายอื่น300,773,015.77349,031,203.00---
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย87,916,791.9132,824,081.0017,819,895.6513,500,779.001,700,439.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้43,534,652.1432,824,081.0017,819,895.6513,500,779.001,700,439.00
ดอกเบี้ยจ่าย978,907.002,761,746.004,895,318.657,755,595.008,678,188.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ42,555,745.1430,062,335.0012,924,577.005,745,184.00-6,977,749.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----0.66
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก----10,627,979.00