บริษัท อะตอม แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด

ATOM MANUFACTURING CO.,LTD

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105547152969
ที่อยู่หลัก : Apr-04 หมู่ที่ - ซอย - ถนน ประชาราษฎร์ 1 แขวง/ตำบล วงศ์สว่าง เขต/อำเภอ บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10800
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Mold & Die
Related Industries Supporting Jig & Fixure
Related Industries Raw Material Leather
Process Process Welding

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน10,785,105.7711,496,031.7114,078,229.979,246,578.963,745,007.62
ลูกหนี้การค้า36,034,040.8348,822,050.4534,428,953.5748,229,922.1343,612,089.92
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ36,034,040.8348,822,050.4534,428,953.5748,229,922.1343,612,089.92
สินค้าคงเหลือสุทธิ84,867,670.4368,050,698.3656,755,406.2652,689,736.1161,557,779.68
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น316,926.86186,334.64638,354.68-442,674.79
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน132,003,743.89128,555,115.16105,900,944.48110,166,237.20109,357,552.01
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ31,589,437.9537,140,880.3340,105,669.5036,641,834.7235,969,305.98
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น3,234,579.324,589,823.053,227,968.337,289,668.293,422,616.33
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน34,824,017.2741,730,703.3843,333,637.8343,931,503.0139,391,922.31
รวมสินทรัพย์166,827,761.16170,285,818.54149,234,582.31154,097,740.21148,749,474.32
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน23,230,981.0523,510,607.04---
เจ้าหนี้การค้า72,688,408.3973,252,865.4457,153,109.5765,487,626.2155,038,275.54
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย72,688,408.3973,252,865.4457,153,109.5765,487,626.2155,038,275.54
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น--22,000,000.00--
หนี้สินหมุนเวียนอื่น3,816,818.603,445,130.006,810,392.006,119,391.7027,403,192.51
รวมหนี้สินหมุนเวียน99,736,208.04100,208,602.4885,963,501.5771,607,017.9182,441,468.05
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว12,245,521.8816,583,394.4411,861,512.3117,708,808.86-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น----2,425,487.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน12,245,521.8816,583,394.4411,861,512.3117,708,808.862,425,487.00
รวมหนี้สิน111,981,729.92116,791,996.9297,825,013.8889,315,826.7784,866,955.05
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน3,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ3,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม51,846,031.2450,493,821.6248,409,568.4361,781,913.4460,882,519.27
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น54,846,031.2453,493,821.6251,409,568.4364,781,913.4463,882,519.27
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น166,827,761.16170,285,818.54149,234,582.31154,097,740.21148,749,474.32

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ410,195,145.95393,758,182.44338,730,257.86335,123,881.45408,923,905.59
รวมรายได้อื่น10,094,361.409,493,749.4212,153,833.613,428,674.644,201,356.24
รายได้รวม420,289,507.35403,251,931.86350,884,091.47338,552,556.09413,125,261.83
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ377,568,161.07360,425,543.44325,778,669.43305,109,504.74367,887,763.93
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น32,626,984.8833,332,639.0012,951,588.4330,014,376.7141,036,141.66
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน38,921,726.5437,955,721.3636,336,321.5830,654,458.5129,935,600.71
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-6,294,741.66-4,623,082.36-23,384,733.15-640,081.8011,100,540.95
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย3,799,619.744,870,667.06-11,230,899.542,788,592.8415,301,897.19
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้3,799,619.744,870,667.06-11,230,899.542,788,592.8415,301,897.19
ดอกเบี้ยจ่าย2,447,410.122,786,413.872,141,445.471,392,195.71501,868.17
ภาษีเงินได้---497,002.963,097,957.40
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ1,352,209.622,084,253.19-13,372,345.01899,394.1711,702,071.62
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----