บริษัท บีที-ดิสทริบิวชั่น จำกัด

BT-DISTRIBUTION CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105544018447
ที่อยู่หลัก : 99 หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล มาบโป่ง เขต/อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Stamping
Process Process Welding

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน5,124,701.114,404,346.008,273,324.9310,652,422.482,389,287.10
ลูกหนี้การค้า93,736,633.8274,886,238.51113,818,305.43107,443,898.3981,262,772.01
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ93,736,633.8274,886,238.51113,818,305.43107,443,898.3981,262,772.01
สินค้าคงเหลือสุทธิ179,981.18334,405.6743,014,198.7165,103,925.7049,674,570.63
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น8,534,015.7021,851,343.1229,962,201.6364,011,067.2031,052,263.79
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน547,575,331.81541,476,333.30635,068,030.70687,211,313.77164,378,893.53
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว43,300,000.00-83,101,650.00219,564.00-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ166,347,714.72203,863,592.96256,746,307.24275,174,068.87228,656,056.73
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น2,539,754.2086,766,259.42479,738.26474,741.22318,202.61
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน212,187,468.92290,629,852.38340,327,695.50275,868,374.09228,974,259.34
รวมสินทรัพย์759,762,800.73832,106,185.68975,395,726.20963,079,687.86393,353,152.87
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน14,108,256.2814,978,256.2887,507,588.46124,355,842.3585,748,081.93
เจ้าหนี้การค้า252,251,822.57267,525,646.69282,739,809.28216,561,141.65138,555,321.02
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย252,251,822.57267,525,646.69282,739,809.28216,561,141.65138,555,321.02
หนี้สินหมุนเวียนอื่น33,495,250.8340,844,514.3636,015,078.8227,035,402.1324,397,682.26
รวมหนี้สินหมุนเวียน299,855,329.68323,348,417.33406,262,476.56367,952,386.13248,701,085.21
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น4,480,250.0023,056,058.4224,866,715.8653,672,601.9855,132,009.34
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน4,480,250.0023,056,058.4224,866,715.8653,672,601.9855,132,009.34
รวมหนี้สิน304,335,579.68346,404,475.75431,129,192.42421,624,988.11303,833,094.55
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน500,000,000.00500,000,000.00500,000,000.00500,000,000.0060,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ500,000,000.00500,000,000.00500,000,000.00500,000,000.0060,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-44,572,778.95-14,298,290.0744,266,533.7841,454,699.7529,520,058.32
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น455,427,221.05485,701,709.93544,266,533.78541,454,699.7589,520,058.32
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น759,762,800.73832,106,185.68975,395,726.20963,079,687.86393,353,152.87

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ266,164,154.13324,897,167.09422,711,754.79407,323,339.65400,045,201.59
รวมรายได้อื่น6,875,162.907,413,362.8827,700,615.9473,091,818.2411,577,925.53
รายได้รวม273,039,317.03332,310,529.97450,412,370.73480,415,157.89411,623,127.12
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ291,822,445.80352,956,185.80415,196,211.38425,250,873.74347,481,230.50
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น-25,658,291.67-28,059,018.717,515,543.41-17,927,534.0952,563,971.09
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน8,189,973.0325,440,297.8918,898,521.1723,643,965.1330,505,364.23
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-33,848,264.70-53,499,316.60-11,382,977.76-41,571,499.2222,058,606.86
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-26,973,101.80-46,085,953.7216,317,638.1831,520,319.0233,636,532.39
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-26,973,101.80-46,085,953.7216,317,638.1831,520,319.0233,636,532.39
ดอกเบี้ยจ่าย3,301,387.0812,511,946.5712,472,592.5716,271,764.1714,724,307.70
ภาษีเงินได้--1,033,211.583,313,913.424,105,947.96
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-30,274,488.88-58,597,900.292,811,834.0311,934,641.4314,806,276.73
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น---2.39-
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก---5,000,000.00-