บริษัท ซี พี ไอ อินดัสตรี้ จำกัด

C P I INDUSTRY CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105541050676
ที่อยู่หลัก : 9/17 หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน เอกชัย แขวง/ตำบล บางน้ำจืด เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Casting
Chassis Brake System Brake shoe
Process Process Painting & EDP

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-4931-ธ.ค.-4831-ธ.ค.-4731-ธ.ค.-4531-ธ.ค.-44
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน2,648,152.003,571,235.001,748,157.00918,534.1337,105.68
ลูกหนี้การค้า16,223,020.0016,827,165.0016,918,465.002,250,280.201,556,500.11
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ16,223,020.0016,827,165.0016,918,465.002,250,280.201,556,500.11
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น19,000,000.0019,000,000.00---
สินค้าคงเหลือสุทธิ13,294,536.005,886,854.005,700,027.001,561,714.04865,676.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า----60,000.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น6,374,602.002,954,476.001,139,674.00743,318.7045,625.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน57,540,310.0048,239,730.0025,506,323.005,473,847.072,564,906.79
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ21,268,967.0012,366,946.006,619,212.002,295,536.9430,989.29
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น4,665,880.003,089,455.00532,342.00319,756.34307,882.11
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน25,934,847.0015,456,401.007,151,554.002,615,293.28338,871.40
รวมสินทรัพย์83,475,157.0063,696,131.0032,657,877.008,089,140.352,903,778.19
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า6,944,386.004,788,247.004,765,550.003,361,165.501,510,233.85
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย6,944,386.004,788,247.004,765,550.003,361,165.501,510,233.85
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น4,272,756.002,059,667.004,550,509.00140,809.32-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย----29,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น16,063,763.008,997,920.002,477,927.002,122,230.8920,125.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน27,280,905.0015,845,834.0011,793,986.005,624,205.711,574,303.25
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว35,389,827.0030,894,019.0010,089,568.00305,459.741,115,625.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน35,389,827.0030,894,019.0010,089,568.00305,459.741,115,625.00
รวมหนี้สิน62,670,732.0046,739,853.0021,883,554.005,929,665.452,689,928.25
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน5,000,000.005,000,000.005,000,000.001,000,000.001,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ5,000,000.005,000,000.005,000,000.001,000,000.00250,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม15,804,425.0011,956,278.005,774,323.001,159,474.90-36,150.06
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น20,804,425.0016,956,278.0010,774,323.002,159,474.90213,849.94
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น83,475,157.0063,696,131.0032,657,877.008,089,140.352,903,778.19

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 254931 ธันวาคม 254831 ธันวาคม 254731 ธันวาคม 254531 ธันวาคม 2544
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ143,245,069.00121,938,230.0089,432,925.0040,432,183.736,890,574.00
รวมรายได้อื่น2,280,002.00211,262.0033,496.00246,453.79-
รายได้รวม145,525,071.00122,149,492.0089,466,421.0040,678,637.526,890,574.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ113,850,225.0086,455,528.0069,347,234.0036,995,376.246,276,463.50
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น29,394,844.0035,482,702.0020,085,691.003,436,807.49614,110.50
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน21,806,075.0023,690,520.0016,607,885.002,188,516.17383,932.52
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน7,588,769.0011,792,182.003,477,806.001,248,291.32230,177.98
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย9,868,771.0012,003,444.003,511,302.001,494,745.11230,177.98
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้9,868,771.0012,003,444.003,511,302.001,494,745.11230,177.98
ดอกเบี้ยจ่าย4,622,832.003,417,960.001,290,288.0028.84-
ภาษีเงินได้1,397,792.002,403,529.00499,735.00299,091.31-
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ3,848,147.006,181,955.001,721,279.001,195,624.96230,177.98
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----