บริษัท แอดวาล เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

ADVAL TECH (THAILAND) CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105541044269
ที่อยู่หลัก : 64/65 หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ปลวกแดง เขต/อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง 21140
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน7,312,701.0019,638,920.0029,139,466.0029,784,929.0045,477,738.34
ลูกหนี้การค้า27,912,332.0029,211,711.0046,041,336.0059,397,641.0063,949,071.25
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ27,912,332.0029,211,711.0046,041,336.0059,397,641.0063,949,071.25
สินค้าคงเหลือสุทธิ14,872,395.008,642,263.0011,923,343.0022,425,000.0019,410,705.19
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น922,360.00777,797.00231,430.001,577,020.001,739,381.46
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน51,019,788.0058,270,691.0087,335,575.00113,184,590.00131,160,003.76
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ--32,106,565.0041,149,314.0050,976,896.77
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น8,255,138.008,229,365.009,350,074.0010,298,632.0011,014,384.02
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน8,255,138.008,229,365.0041,456,639.0051,447,946.0061,991,280.79
รวมสินทรัพย์59,274,926.0066,500,056.00128,792,214.00164,632,536.00193,151,284.55
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า31,329,820.0027,746,802.0035,282,869.0069,382,572.00106,916,771.89
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย31,329,820.0027,746,802.0035,282,869.0069,382,572.00106,916,771.89
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น22,935,430.0025,207,378.0025,377,660.0029,801,880.0019,688,160.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น222,692.00434,302.00712,332.00393,111.001,233,037.82
รวมหนี้สินหมุนเวียน54,487,942.0053,388,482.0061,372,861.0099,577,563.00127,837,969.71
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น--54,900.00146,900.00-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน--54,900.00146,900.00-
รวมหนี้สิน54,487,942.0053,388,482.0061,427,761.0099,724,463.00127,837,969.71
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน40,000,000.0040,000,000.0040,000,000.0040,000,000.0040,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ40,000,000.0040,000,000.0040,000,000.0040,000,000.0040,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-35,213,016.00-26,888,426.0027,364,453.0024,908,073.0025,313,314.84
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น4,786,984.0013,111,574.0067,364,453.0064,908,073.0065,313,314.84
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น59,274,926.0066,500,056.00128,792,214.00164,632,536.00193,151,284.55

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ130,281,873.00129,589,771.00226,712,471.00264,143,367.00360,821,968.37
รวมรายได้อื่น5,742,280.003,761,638.002,975,232.006,282,033.0051,747,444.81
รายได้รวม136,024,153.00133,351,409.00229,687,703.00270,425,400.00412,569,413.18
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ98,773,728.00131,600,046.00163,360,912.00204,259,561.00303,994,503.20
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น31,508,145.00-2,010,275.0063,351,559.0059,883,806.0056,827,465.17
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน44,530,170.0053,806,455.0059,132,482.0063,729,631.0085,575,552.79
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-13,022,025.00-55,816,730.004,219,077.00-3,845,825.00-28,748,087.62
ค่าใช้จ่ายอื่น--151,911.00--
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-7,279,745.00-52,055,092.007,042,398.002,436,208.0022,999,357.19
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-7,279,745.00-52,055,092.007,042,398.002,436,208.0022,999,357.19
ดอกเบี้ยจ่าย1,044,845.00925,316.003,531,905.00838,583.00498,475.21
ภาษีเงินได้-1,272,471.001,054,113.00493,835.001,048,118.49
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-8,324,590.00-54,252,879.002,456,380.001,103,790.0021,452,763.49
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----