บริษัท อัสโน่ โฮริเอะ (ไทยแลนด์) จำกัด

ASNO HORIE (THAILAND) CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105539043749
ที่อยู่หลัก : 38 หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ปลวกแดง เขต/อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง 21140
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Stamping

งบดุล

รายการ31 มีนาคม 256131 มีนาคม 256031 มีนาคม 255931 มีนาคม 255831 มีนาคม 2557
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน668,947,004.00351,469,209.00329,957,945.0082,421,693.0064,962,551.00
ลูกหนี้การค้า409,801,160.00303,370,916.00341,095,337.00374,203,359.00477,792,287.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ409,801,160.00303,370,916.00341,095,337.00374,203,359.00477,792,287.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ172,271,002.00123,311,917.00112,045,267.00301,818,918.00196,845,968.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น1,061,403.00565,076.00835,431.001,101,081.002,674,589.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน1,252,080,569.001,001,717,118.00783,933,980.00759,545,051.00742,275,395.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ1,109,346,488.001,129,629,501.001,360,769,130.001,535,774,282.001,393,803,923.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น8,255,049.0010,166,786.0010,379,288.0010,761,211.0010,669,320.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน1,120,064,967.001,143,195,625.001,375,836,151.001,552,021,157.001,414,231,477.00
รวมสินทรัพย์2,372,145,536.002,144,912,743.002,159,770,131.002,311,566,208.002,156,506,872.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า356,138,779.00285,316,355.00322,188,270.00469,950,553.00415,796,748.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย356,138,779.00285,316,355.00322,188,270.00469,950,553.00415,796,748.00
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี---25,000,000.00-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น21,797,649.0010,558,350.0016,162,643.0012,189,695.008,207,718.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน377,936,428.00295,874,705.00338,350,913.00507,140,248.00424,004,466.00
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว--0.0075,000,000.00100,000,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น56,181,436.0054,499,494.0046,926,399.0040,151,493.0030,719,658.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน56,181,436.0054,499,494.0046,926,399.00115,151,493.00130,719,658.00
รวมหนี้สิน434,117,864.00350,374,199.00385,277,312.00622,291,741.00554,724,124.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน727,500,000.00727,500,000.00727,500,000.00727,500,000.00727,500,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ727,500,000.00727,500,000.00727,500,000.00727,500,000.00727,500,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม1,210,527,672.001,067,038,544.001,046,992,819.00961,774,467.00874,282,748.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น1,938,027,672.001,794,538,544.001,774,492,819.001,689,274,467.001,601,782,748.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น2,372,145,536.002,144,912,743.002,159,770,131.002,311,566,208.002,156,506,872.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 มีนาคม 256131 มีนาคม 256031 มีนาคม 255931 มีนาคม 255831 มีนาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ2,946,272,639.002,768,985,277.003,488,070,596.003,101,622,038.003,608,628,175.00
รวมรายได้อื่น50,471,921.0035,401,168.0040,934,053.00103,214,777.0095,389,530.00
รายได้รวม2,996,744,560.002,804,386,445.003,529,004,649.003,204,836,815.003,704,017,705.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ1,925,830,948.002,515,368,910.003,117,171,744.002,842,544,519.003,378,858,359.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น1,020,441,691.00253,616,367.00370,898,852.00259,077,519.00229,769,816.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน-217,880,558.00252,193,310.00244,185,623.00271,381,147.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน1,020,441,691.0035,735,809.00118,705,542.0014,891,896.00-41,611,331.00
ค่าใช้จ่ายอื่น679,779,332.007,729,232.0011,470,590.004,115,053.00-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย391,134,280.0063,407,745.00148,169,005.00113,991,620.0053,778,199.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้178,887,635.0063,407,745.00148,169,005.00113,991,620.0053,778,199.00
ดอกเบี้ยจ่าย--6,092,207.00112,309.001,730,154.00
ภาษีเงินได้18,957,007.008,733,020.0026,594,446.0012,928,842.007,109,571.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ159,930,628.0054,674,725.00115,482,352.00100,950,469.0044,938,474.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----