บริษัท ชัยมงคลรับเบอร์ จำกัด

CHAIMONGCOL RUBBER CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105538089907
ที่อยู่หลัก : 37/226 หมู่ที่ 1 ซอย งามปัญจะ 1 ถนน บางบอน 1 แขวง/ตำบล บางแค เขต/อำเภอ บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Rubber Process
Chassis Suspension System Rubber bush

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-5731-ธ.ค.-56
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน25,625.1325,663.147,451.56168,027.08125,015.61
ลูกหนี้การค้า827,511.45827,511.451,431,590.80-10,757.86
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ827,511.45827,511.451,431,590.80-10,757.86
สินค้าคงเหลือสุทธิ2,693,762.078,568,936.007,050,405.353,484,838.702,011,200.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน3,546,898.659,422,110.598,489,447.713,652,865.782,146,973.47
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว---5,500,000.007,500,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ77,147,102.0079,444,601.0081,821,108.9412,252,107.6312,305,695.31
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน77,147,102.0079,444,601.0081,821,108.9417,752,107.6319,805,695.31
รวมสินทรัพย์80,694,000.6588,866,711.5990,310,556.6521,404,973.4121,952,668.78
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน-2,499,060.892,493,688.643,866,903.234,171,091.85
เจ้าหนี้การค้า34,970.74614,762.01916,370.488,041.57-
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย34,970.74614,762.01916,370.488,041.57-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น-1,700,118.182,049,025.9721,800.8644,323.70
รวมหนี้สินหมุนเวียน34,970.744,813,941.085,459,085.093,896,745.664,215,415.55
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว-15,376,817.7176,609,752.199,764,064.6310,325,281.64
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น72,490,000.0060,560,000.00160,000.00--
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน72,490,000.0075,936,817.7176,769,752.199,764,064.6310,325,281.64
รวมหนี้สิน72,524,970.7480,750,758.7982,228,837.2813,660,810.2914,540,697.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน5,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ5,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม3,169,029.913,115,952.803,081,719.372,744,163.122,411,971.59
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น8,169,029.918,115,952.808,081,719.377,744,163.127,411,971.59
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น80,694,000.6588,866,711.5990,310,556.6521,404,973.4121,952,668.78

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ12,093,561.7114,502,702.2917,318,277.6723,480,238.7813,093,796.30
รวมรายได้อื่น-----
รายได้รวม12,093,561.7114,502,702.2917,318,277.6723,480,238.7813,093,796.30
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ6,867,573.137,406,005.389,844,023.5916,890,000.504,758,180.68
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น5,225,988.587,096,696.917,474,254.086,590,238.288,335,615.62
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน4,716,859.976,393,770.916,666,026.925,731,511.866,659,731.87
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน509,128.61702,926.00808,227.16858,726.421,675,883.75
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย509,128.61702,926.00808,227.16858,726.421,675,883.75
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้509,128.61702,926.00808,227.16858,726.421,675,883.75
ดอกเบี้ยจ่าย456,051.50668,692.57464,043.34520,854.031,194,205.20
ภาษีเงินได้--6,627.575,680.8627,251.78
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ53,077.1134,233.43337,556.25332,191.53454,426.77
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----