บริษัท บีเค อินดัสตรี้ จำกัด

B K INDUSTRY CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105538043389
ที่อยู่หลัก : 222 หมู่ที่ - ซอย ลาดพร้าว 93 ถนน ลาดพร้าว แขวง/ตำบล คลองเจ้าคุณสิงห์ เขต/อำเภอ วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน98,315.2994,235.2991,155.2988,075.2984,995.29
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน98,315.2994,235.2991,155.2988,075.2984,995.29
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว808,000.00808,000.00808,000.00808,000.00808,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ12.0012.0012.0012.0012.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน808,012.00808,012.00808,012.00808,012.00808,012.00
รวมสินทรัพย์906,327.29902,247.29899,167.29896,087.29893,007.29
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า4,000.004,000.005,000.00--
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย4,000.004,000.005,000.00--
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย---5,000.005,000.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน4,000.004,000.005,000.005,000.005,000.00
รวมหนี้สิน4,000.004,000.005,000.005,000.005,000.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน1,300,000.001,300,000.001,300,000.001,300,000.001,300,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ1,300,000.001,300,000.001,300,000.001,300,000.001,300,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-397,672.71-401,752.71-405,832.71-408,912.71-411,992.71
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น902,327.29898,247.29894,167.29891,087.29888,007.29
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น906,327.29902,247.29899,167.29896,087.29893,007.29

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ8,080.008,080.008,080.00--
รวมรายได้อื่น---8,080.008,000.00
รายได้รวม8,080.008,080.008,080.008,080.008,000.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ-----
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น8,080.008,080.008,080.00--
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน4,000.004,000.005,000.005,000.005,000.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน4,080.004,080.003,080.00-5,000.00-5,000.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย4,080.004,080.003,080.003,080.003,000.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้4,080.004,080.003,080.003,080.003,000.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ4,080.004,080.003,080.003,080.003,000.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----