บริษัท อัทสุมิเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด

ATSUMITEC (THAILAND) CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105537085517
ที่อยู่หลัก : 60/1 หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล มาบยางพร เขต/อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง 21140
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Forging
Process Process Welding

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน530,857,466.00538,056,276.00398,864,344.00261,432,025.00151,375,620.00
ลูกหนี้การค้า421,324,052.00372,998,777.00341,399,888.00338,858,348.00274,630,146.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ421,324,052.00372,998,777.00341,399,888.00338,858,348.00274,630,146.00
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น40,000,000.0040,000,000.0040,000,000.0040,000,000.0040,000,000.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ388,898,774.00363,310,610.00363,499,920.00303,289,412.00294,821,160.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น4,197,701.007,950,800.002,775,372.003,339,244.006,943,521.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน1,385,277,993.001,347,316,463.001,171,539,524.00971,919,029.00792,770,447.00
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว109,000,000.00149,000,000.00189,000,000.00275,000,000.00315,000,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ348,680,932.00385,945,456.00369,724,364.00447,992,617.00561,015,404.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น545,846.00543,504.00582,524.00697,294.00804,626.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน458,226,778.00535,488,960.00559,306,888.00723,689,911.00876,820,030.00
รวมสินทรัพย์1,843,504,771.001,882,805,423.001,730,846,412.001,695,608,940.001,669,590,477.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า252,041,120.00302,713,797.00199,083,803.00186,976,496.00158,481,497.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย252,041,120.00302,713,797.00199,083,803.00186,976,496.00158,481,497.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย----28,281,645.00
รายได้รับล่วงหน้า----12,688,744.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น40,408,720.0035,931,839.0051,702,136.0030,171,419.0019,404,121.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน292,449,840.00338,645,636.00250,785,939.00217,147,915.00218,856,007.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น21,856,698.0019,770,532.0018,543,136.0011,336,167.008,256,877.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน21,856,698.0019,770,532.0018,543,136.0011,336,167.008,256,877.00
รวมหนี้สิน314,306,538.00358,416,168.00269,329,075.00228,484,082.00227,112,884.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน180,000,000.00180,000,000.00180,000,000.00180,000,000.00180,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ180,000,000.00180,000,000.00180,000,000.00180,000,000.00180,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม1,349,198,233.001,344,389,255.001,281,517,337.001,287,124,858.001,262,477,593.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น1,529,198,233.001,524,389,255.001,461,517,337.001,467,124,858.001,442,477,593.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น1,843,504,771.001,882,805,423.001,730,846,412.001,695,608,940.001,669,590,477.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ2,651,393,191.002,477,238,444.002,336,538,291.002,096,669,433.002,176,948,350.00
รวมรายได้อื่น19,446,688.0017,436,721.0014,977,091.0019,627,605.0020,061,493.00
รายได้รวม2,670,839,879.002,494,675,165.002,351,515,382.002,116,297,038.002,197,009,843.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ2,152,119,401.001,336,328,947.191,243,968,345.331,709,057,225.001,810,522,460.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น499,273,790.001,140,909,496.811,092,569,945.67387,612,208.00366,425,890.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน47,431,820.00--254,657,184.00269,125,399.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน451,841,970.001,140,909,496.811,092,569,945.67132,955,024.0097,300,491.00
ค่าใช้จ่ายอื่น236,739,102.00841,943,074.84841,498,177.97--
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย234,549,556.00316,403,142.97266,048,858.70152,582,629.00117,361,984.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้234,549,556.00225,251,419.00159,635,314.00152,582,629.00117,361,984.00
ภาษีเงินได้49,740,578.0045,199,501.0042,302,835.0029,475,364.0018,847,540.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ184,808,978.00180,051,918.00117,332,479.00123,107,265.0098,514,444.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----