บริษัท บราเดอร์ ออโต้พาร์ทส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

BROTHER AUTO PARTS & ENGINEERING CO.,LTD

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105536109099
ที่อยู่หลัก : 12/101 หมู่ที่ 21 ซอย รามอินทรา 117 ถนน รามอินทรา ก.ม. 14 แขวง/ตำบล มีนบุรี เขต/อำเภอ มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Mold & Die
Process Process Stamping
Process Process Assembly
Process Process Painting & EDP

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6131-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน42,316,205.5712,266,668.5924,891,952.148,788,004.811,867,869.12
ลูกหนี้การค้า70,694,770.6965,060,483.4260,553,045.5653,132,651.9047,973,341.32
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ70,694,770.6965,060,483.4260,553,045.5653,132,651.9047,973,341.32
สินค้าคงเหลือสุทธิ897,402.871,092,166.521,005,805.171,543,312.7517,701,866.54
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น8,453,515.448,458,348.5920,423,549.2117,084,109.1018,820,332.73
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน122,361,894.5786,877,667.12106,874,352.0880,548,078.5686,363,409.71
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว60,415,123.382,000,000.002,000,000.002,000,000.002,000,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ99,343,770.29106,351,365.28112,971,200.60116,052,005.50120,141,511.89
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น468,800.0046,289,140.07468,800.00468,800.00471,800.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน160,533,756.38155,007,780.61115,868,488.41119,010,505.86123,164,224.80
รวมสินทรัพย์282,895,650.95241,885,447.73222,742,840.49199,558,584.42209,527,634.51
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน---63,147.674,566.84
เจ้าหนี้การค้า96,340,139.7276,274,702.5359,497,160.8052,910,338.4065,079,033.27
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย96,340,139.7276,274,702.5359,497,160.8052,910,338.4065,079,033.27
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย----7,482,636.17
หนี้สินหมุนเวียนอื่น5,292,223.043,954,632.3530,171,963.7513,664,879.11972,194.24
รวมหนี้สินหมุนเวียน101,632,362.7680,229,334.8889,669,124.5566,638,365.1873,538,430.52
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว-5,200,000.005,740,000.0043,000,000.0065,000,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น4,620,518.083,895,369.47---
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน4,620,518.089,095,369.475,740,000.0043,000,000.0065,000,000.00
รวมหนี้สิน106,252,880.8489,324,704.3595,409,124.55109,638,365.18138,538,430.52
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน30,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0030,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ30,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0030,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม160,919,117.11120,144,039.3897,333,715.9459,920,219.2440,989,203.99
รายการอื่น-14,276,347.002,416,704.00---
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น176,642,770.11152,560,743.38127,333,715.9489,920,219.2470,989,203.99
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น282,895,650.95241,885,447.73222,742,840.49199,558,584.42209,527,634.51

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ370,064,531.77334,394,247.27349,264,683.52308,193,190.06233,083,269.83
รวมรายได้อื่น7,393,054.651,477,860.04668,661.89536,756.38631,621.88
รายได้รวม377,457,586.42335,872,107.31349,933,345.41308,729,946.44233,714,891.71
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ269,836,253.73249,360,659.59253,946,202.18245,456,303.60192,325,647.58
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น100,228,278.0485,033,587.6895,318,481.3462,736,886.4640,757,622.25
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน57,965,666.7153,653,991.0849,584,571.6739,412,118.4327,740,093.98
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน42,262,611.3331,379,596.6045,733,909.6723,324,768.0313,017,528.27
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย49,655,665.9832,857,456.6446,402,571.5623,861,524.4113,649,150.15
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้49,655,665.9832,857,456.6446,402,571.5623,861,524.4113,649,150.15
ดอกเบี้ยจ่าย---10,035.745,484.09
ภาษีเงินได้8,880,588.256,811,763.938,989,074.864,920,473.422,851,107.73
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ40,775,077.7326,045,692.7137,413,496.7018,931,015.2510,792,558.33
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----