บริษัท อาโตเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ATOTECH (THAILAND) CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105536067892
ที่อยู่หลัก : 1 หมู่ที่ - ซอย วิภาวดีรังสิต 19 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง/ตำบล จตุจักร เขต/อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Other Accessories
Process Process Surface treatment
Process Process Painting & EDP

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน75,778,643.00163,899,824.00159,264,319.0060,074,205.001,351,929.00
ลูกหนี้การค้า261,688,479.00269,466,534.00295,921,674.00233,123,858.00224,208,077.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ261,688,479.00269,466,534.00295,921,674.00233,123,858.00224,208,077.00
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น----6,543,596.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ87,163,497.0087,184,775.0064,659,738.00111,286,596.0075,215,460.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น----3,318,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน424,630,619.00520,551,133.00519,845,731.00404,484,659.00311,569,423.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ48,904,680.0053,036,717.0057,866,079.0053,982,833.0070,359,644.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น13,103,236.009,347,249.0010,642,269.006,679,750.007,524,315.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน62,207,797.0063,218,583.0070,196,040.0063,204,092.0081,308,769.00
รวมสินทรัพย์486,838,416.00583,769,716.00590,041,771.00467,688,751.00392,878,192.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน----17,000,000.00
เจ้าหนี้การค้า112,099,518.0092,475,730.00122,041,965.0080,915,440.0042,344,167.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย112,099,518.0092,475,730.00122,041,965.0080,915,440.0042,344,167.00
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น----56,376.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น28,594,985.0013,560,514.0027,890,199.0018,495,681.006,908,262.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน140,694,503.00106,036,244.00149,932,164.0099,411,121.0098,176,614.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น23,003,413.0025,713,437.0023,216,762.0018,425,473.0017,018,127.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน23,003,413.0025,713,437.0023,216,762.0018,425,473.0017,018,127.00
รวมหนี้สิน163,697,916.00131,749,681.00173,148,926.00117,836,594.00115,194,741.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม223,140,500.00352,020,035.00316,892,845.00249,852,157.00177,683,451.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น323,140,500.00452,020,035.00416,892,845.00349,852,157.00277,683,451.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น486,838,416.00583,769,716.00590,041,771.00467,688,751.00392,878,192.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ951,672,208.001,141,554,661.001,018,727,966.00878,951,865.00794,669,834.00
รวมรายได้อื่น1,776,280.00159,653.003,370,666.0010,180,054.0010,004.00
รายได้รวม953,448,488.001,141,714,314.001,022,098,632.00889,131,919.00794,679,838.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ377,515,678.00473,849,955.00406,650,362.00362,415,931.00349,570,661.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น574,156,530.00667,704,706.00612,077,604.00516,535,934.00445,099,173.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน486,274,372.00487,965,494.00431,253,550.00392,054,149.00397,181,940.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน87,882,158.00179,739,212.00180,824,054.00124,481,785.0047,917,233.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-9,194,507.00---
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย89,658,438.00170,704,358.00184,194,720.00134,661,839.0047,927,237.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้89,658,438.00170,704,358.00184,194,720.00134,661,839.0047,927,237.00
ดอกเบี้ยจ่าย116,262.00152,284.00129,838.00104,612.00423,594.00
ภาษีเงินได้18,421,711.0035,424,884.0037,024,194.0027,388,521.0010,177,346.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ71,120,465.00135,127,190.00147,040,688.00107,168,706.0037,326,297.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----