บริษัท เบลล์ ที.เอส.เอ็ม. จำกัด

BELL T.S.M. CORPORATION LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105535015597
ที่อยู่หลัก : 135/1 หมู่ที่ - ซอย เทวีวรญาติ ถนน ยุคล 2 แขวง/ตำบล วัดเทพศิรินทร์ เขต/อำเภอ ป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10100
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Rubber Process

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน40,228.0068,103.00188,135.0020,000.0020,519.00
ลูกหนี้การค้า3,352,164.412,345,452.403,257,247.972,595,378.262,623,688.31
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ3,352,164.412,345,452.403,257,247.972,595,378.262,623,688.31
สินค้าคงเหลือสุทธิ5,423,188.685,981,290.615,800,003.706,100,003.027,827,785.65
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น1,226,987.081,218,552.591,026,424.391,014,162.331,744,917.71
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน10,042,568.179,613,398.6010,271,811.069,729,543.6112,216,910.67
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว-834,324.00600,000.00738,104.091,894,417.17
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ1,812,366.292,501,654.44863,606.381,202,140.261,022,347.28
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น400.00400.00400.00400.00400.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน1,812,767.293,336,379.441,465,274.531,947,112.302,928,832.40
รวมสินทรัพย์11,855,335.4612,949,778.0411,737,085.5911,676,655.9115,145,743.07
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน5,969,328.455,666,936.085,706,941.295,915,570.175,747,218.32
เจ้าหนี้การค้า486,976.86259,168.40600,012.80650,807.452,375,507.44
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย486,976.86259,168.40600,012.80650,807.452,375,507.44
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น206,551.00----
หนี้สินหมุนเวียนอื่น642,171.81629,042.97420,775.19442,765.81392,522.63
รวมหนี้สินหมุนเวียน7,305,028.126,555,147.456,727,729.287,009,143.438,515,248.39
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว3,400,000.003,300,000.00---
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น1,062,884.401,599,391.323,492,588.003,832,452.003,593,850.30
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน4,462,884.404,899,391.323,492,588.003,832,452.003,593,850.30
รวมหนี้สิน11,767,912.5211,454,538.7710,220,317.2810,841,595.4312,109,098.69
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน3,750,000.003,750,000.003,750,000.003,750,000.003,750,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ3,750,000.003,750,000.003,750,000.003,750,000.003,750,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-3,662,577.06-2,254,760.73-2,233,231.69-2,914,939.52-713,355.62
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น87,422.941,495,239.271,516,768.31835,060.483,036,644.38
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น11,855,335.4612,949,778.0411,737,085.5911,676,655.9115,145,743.07

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ10,540,938.3511,991,851.9514,298,212.7411,792,997.089,887,778.96
รวมรายได้อื่น586.73151,264.509,475.4684,933.10568,959.16
รายได้รวม10,541,525.0812,143,116.4514,307,688.2011,877,930.1810,456,738.12
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ6,880,490.726,817,429.488,278,980.758,477,856.016,722,054.80
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น3,660,447.635,174,422.476,019,231.993,315,141.073,165,724.16
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน4,409,216.444,693,776.354,699,333.244,960,442.835,260,408.14
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-748,768.81480,646.121,319,898.75-1,645,301.76-2,094,683.98
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-748,182.08631,910.621,329,374.21-1,560,368.66-1,525,724.82
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-748,182.08631,910.621,329,374.21-1,560,368.66-1,525,724.82
ดอกเบี้ยจ่าย659,634.25653,439.66647,666.38641,215.24641,774.38
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-1,407,816.33-21,529.04681,707.83-2,201,583.90-2,167,499.20
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----