บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

AEROKLAS CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105535015511
ที่อยู่หลัก : 111/1,111/10 หมู่ที่ - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล มะขามคู่ เขต/อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Rubber Process
Process Process Plastic Process

งบดุล

รายการ31 มีนาคม 256031 มีนาคม 255931 มีนาคม 255831 มีนาคม 255731 มีนาคม 2556รอบปีบัญชีไม่ตรงกับปีก่อน
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน36,402,232.0041,861,854.0056,581,511.0020,065,049.004,886,141.53
ลูกหนี้การค้า569,146,189.00491,518,275.00377,721,221.00358,793,847.00627,288,459.47
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ569,146,189.00491,518,275.00377,721,221.00358,793,847.00627,288,459.47
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น192,220,511.00111,404,654.00141,028,708.0037,525,762.00-
สินค้าคงเหลือสุทธิ628,627,540.00651,971,411.00514,562,861.00561,240,696.00684,580,313.79
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น41,810,992.0028,839,535.0028,411,931.009,311,823.0025,802,400.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน1,468,207,464.001,325,595,729.001,127,521,952.00986,937,177.001,342,557,314.79
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว804,185,020.00820,757,023.00693,452,954.00202,048,074.00176,320,602.81
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ1,659,141,858.001,729,839,354.001,719,568,184.001,775,194,651.001,813,993,881.05
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น122,839,143.0088,690,645.00164,286,623.00143,547,360.00142,870,731.04
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน2,600,573,054.002,669,275,504.002,624,708,345.002,184,591,276.002,214,576,882.27
รวมสินทรัพย์4,068,780,518.003,994,871,233.003,752,230,297.003,171,528,453.003,557,134,197.06
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน342,543,427.00374,489,405.00508,680,941.001,081,792,881.001,085,515,641.14
เจ้าหนี้การค้า500,339,108.00449,197,261.00305,701,561.00283,868,117.00373,328,763.02
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย500,339,108.00449,197,261.00305,701,561.00283,868,117.00373,328,763.02
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น795,000,000.00760,000,000.00687,000,000.00-10,000,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น19,099,306.0034,416,520.002,942,299.003,471,142.00150,088,775.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน1,656,981,841.001,618,103,186.001,504,324,801.001,369,132,140.001,618,933,179.16
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว126,911,500.00227,212,843.00280,052,011.00471,792,075.00638,690,563.60
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น41,636,754.0038,162,261.0030,415,043.0022,352,439.0015,725,584.69
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน168,548,254.00265,375,104.00310,467,054.00494,144,514.00654,416,148.29
รวมหนี้สิน1,825,530,095.001,883,478,290.001,814,791,855.001,863,276,654.002,273,349,327.45
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน1,800,000,000.001,800,000,000.001,800,000,000.001,200,000,000.001,200,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ1,800,000,000.001,800,000,000.001,800,000,000.001,200,000,000.001,200,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม450,913,553.00319,552,432.00137,438,442.00108,251,799.0083,784,869.61
รายการอื่น-7,663,130.00-8,159,489.00---
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น2,243,250,423.002,111,392,943.001,937,438,442.001,308,251,799.001,283,784,869.61
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น4,068,780,518.003,994,871,233.003,752,230,297.003,171,528,453.003,557,134,197.06

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 มีนาคม 256031 มีนาคม 255931 มีนาคม 255831 มีนาคม 255731 มีนาคม 2556รอบปีบัญชีไม่ตรงกับปีก่อน
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ2,957,985,148.002,521,357,433.002,135,097,329.002,124,773,286.00579,167,642.47
รวมรายได้อื่น27,652,677.0027,471,971.0022,301,102.0050,556,339.0010,840,707.84
รายได้รวม2,985,637,825.002,548,829,404.002,157,398,431.002,175,329,625.00590,008,350.31
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ2,241,601,462.001,906,490,196.001,719,368,077.001,713,614,671.00440,213,551.08
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น716,383,686.00614,867,237.00415,729,252.00411,158,615.00138,954,091.39
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน402,731,312.00337,313,719.00311,191,429.00338,088,993.00100,995,234.06
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน313,652,374.00277,553,518.00104,537,823.0073,069,622.0037,958,857.33
ค่าใช้จ่ายอื่น16,462,140.00-42,073,511.0019,665,859.00--
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย324,842,911.00347,099,000.00107,173,066.00123,625,961.0048,799,565.17
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้324,842,911.00347,099,000.00107,173,066.00123,625,961.0048,799,565.17
ดอกเบี้ยจ่าย34,118,979.0086,039,366.0081,013,283.00103,076,469.0022,752,034.21
ภาษีเงินได้33,362,811.0032,518,281.00-3,026,860.00225.00485,129.15
รายการอื่น---3,917,662.00-
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ257,361,121.00228,541,353.0029,186,643.0024,466,929.0025,562,401.81
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น----0.47
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก----53,888,889.00