บริษัท บางกอกโพลีชีท จำกัด

BANGKOK POLY SHEET CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105532008875
ที่อยู่หลัก : 10 หมู่ที่ - ซอย เพชรเกษม 77 ถนน เพชรเกษม แขวง/ตำบล หนองค้างพลู เขต/อำเภอ หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Rubber Process
Process Process Plastic Process

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน23,020,220.7719,035,532.4337,725,004.4436,685,322.1230,283,937.00
ลูกหนี้การค้า56,067,879.3668,930,716.0695,932,547.0176,431,013.63101,408,945.67
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ56,067,879.3668,930,716.0695,932,547.0176,431,013.63101,408,945.67
สินค้าคงเหลือสุทธิ9,985,112.906,748,565.606,609,644.084,242,412.9811,044,202.14
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน89,073,213.0394,714,814.09140,267,195.53117,358,748.73142,737,084.81
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ16,236,295.9719,696,201.4423,242,540.0923,041,041.1822,449,374.68
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น855,499.42119,160.36226,225.43730.0936,393.01
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน17,091,795.3919,815,361.8023,468,765.5223,041,771.2722,485,767.69
รวมสินทรัพย์106,165,008.42114,530,175.89163,735,961.05140,400,520.00165,222,852.50
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน---537.922,987.47
เจ้าหนี้การค้า52,515,709.9077,370,308.5584,755,767.0769,664,610.7467,014,785.07
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย52,515,709.9077,370,308.5584,755,767.0769,664,610.7467,014,785.07
หนี้สินหมุนเวียนอื่น223,063.43226,892.96227,832.70273,119.18330,306.65
รวมหนี้สินหมุนเวียน52,738,773.3377,597,201.5184,983,599.7769,938,267.8467,348,079.19
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว29,748,000.0014,948,000.0058,648,000.0052,240,000.0081,640,000.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน29,748,000.0014,948,000.0058,648,000.0052,240,000.0081,640,000.00
รวมหนี้สิน82,486,773.3392,545,201.51143,631,599.77122,178,267.84148,988,079.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน11,000,000.0011,000,000.0011,000,000.0011,000,000.0011,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ11,000,000.0011,000,000.0011,000,000.0011,000,000.0011,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม12,678,235.0910,984,974.389,104,361.287,222,252.165,234,773.31
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น23,678,235.0921,984,974.3820,104,361.2818,222,252.1616,234,773.31
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น106,165,008.42114,530,175.89163,735,961.05140,400,520.00165,222,852.50

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ364,878,248.73408,061,881.23420,447,952.31460,683,300.70423,771,983.15
รวมรายได้อื่น62,107.2768,565.4662,709.3261,691.2372,083.88
รายได้รวม364,940,356.00408,130,446.69420,510,661.63460,744,991.93423,844,067.03
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ349,205,724.31392,920,140.35401,612,220.99442,990,632.32409,084,221.13
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น15,672,524.4215,141,740.8818,835,731.3217,692,668.3814,687,762.02
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน13,609,080.2712,849,650.7516,523,991.4515,245,408.3512,680,096.43
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน2,063,444.152,292,090.132,311,739.872,447,260.032,007,665.59
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย2,125,551.422,360,655.592,374,449.192,508,951.262,079,749.47
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้2,125,551.422,360,655.592,374,449.192,508,951.262,079,749.47
ดอกเบี้ยจ่าย1,224.74-460.8818,896.7641,517.20
ภาษีเงินได้431,065.97480,042.49491,879.19502,575.65414,421.36
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ1,693,260.711,880,613.101,882,109.121,987,478.851,623,810.91
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----