บริษัท บางกอกเพรสพาร์ทส จำกัด

BANGKOK PRESS PARTS CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105530048551
ที่อยู่หลัก : 348 หมู่ที่ - ซอย - ถนน บางบอน 1 แขวง/ตำบล บางบอน เขต/อำเภอ บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Mold & Die
Process Process Welding
Process Process Assembly
Process Process Painting & EDP

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน3,551,921.478,089,612.957,791,459.523,394,186.833,338,009.23
ลูกหนี้การค้า46,022,957.2839,599,154.3831,991,805.8920,028,437.5427,224,581.90
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ46,022,957.2839,599,154.3831,991,805.8920,028,437.5427,224,581.90
สินค้าคงเหลือสุทธิ38,810,889.6547,662,750.6249,443,266.2537,884,497.5339,814,253.85
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น1,075,224.84103,591.011,033,560.001,122,735.17-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน89,460,993.2495,455,108.9690,260,091.6662,429,857.0770,376,844.98
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ297,917,332.33295,938,563.67175,487,872.82176,861,014.14177,866,971.46
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น14,000.0014,000.00111,070,318.00111,070,318.00112,605,343.46
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน298,398,294.61296,208,506.99286,829,693.31288,050,808.42290,549,254.71
รวมสินทรัพย์387,859,287.85391,663,615.95377,089,784.97350,480,665.49360,926,099.69
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน29,864,090.3019,584,525.285,354,430.013,938,490.236,204,558.94
เจ้าหนี้การค้า49,000,927.1457,284,083.5161,617,023.0041,948,647.7926,658,602.83
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย49,000,927.1457,284,083.5161,617,023.0041,948,647.7926,658,602.83
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น37,000,000.0032,000,000.0032,000,000.0036,000,000.0032,000,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น16,041,494.8315,314,472.0513,192,746.7414,616,737.7314,755,429.50
รวมหนี้สินหมุนเวียน131,906,512.27124,183,080.84112,164,199.7596,503,875.7579,618,591.27
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว9,448,126.4023,191,258.7631,454,228.2340,275,614.2150,371,781.06
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น15,904,083.4914,757,028.2721,611.95265,798.90-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน25,352,209.8937,948,287.0331,475,840.1840,541,413.1150,371,781.06
รวมหนี้สิน157,258,722.16162,131,367.87143,640,039.93137,045,288.86129,990,372.33
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน180,000,000.00180,000,000.00180,000,000.00180,000,000.00180,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ180,000,000.00180,000,000.00180,000,000.00180,000,000.00180,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม50,600,565.6949,532,248.0853,449,745.0433,435,376.6350,935,727.36
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น230,600,565.69229,532,248.08233,449,745.04213,435,376.63230,935,727.36
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น387,859,287.85391,663,615.95377,089,784.97350,480,665.49360,926,099.69

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ300,503,483.89336,864,973.37315,891,023.54227,982,632.32241,001,262.17
รวมรายได้อื่น2,190,232.792,061,258.6411,550,410.9511,285,699.7215,524,055.72
รายได้รวม302,693,716.68338,926,232.01327,441,434.49239,268,332.04256,525,317.89
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ263,886,721.05295,131,576.23272,686,844.48218,377,817.06227,875,056.03
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น36,616,762.8441,733,397.1443,204,179.069,604,815.2613,126,206.14
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน33,531,136.3531,671,223.2631,400,264.0733,950,261.7929,100,105.68
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน3,085,626.4910,062,173.8811,803,914.99-24,345,446.53-15,973,899.54
ค่าใช้จ่ายอื่น---284,145.86-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย5,275,859.2812,123,432.5223,354,325.94-13,343,892.67-449,843.82
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้5,275,859.2812,123,432.5223,354,325.94-13,343,892.67-449,843.82
ดอกเบี้ยจ่าย3,568,926.853,080,229.523,339,957.534,156,458.064,820,301.05
ภาษีเงินได้638,614.822,148,370.09---
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ1,068,317.616,894,832.9120,014,368.41-17,500,350.73-5,270,144.87
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----