บริษัท ซี.เอ็ม.อุตสาหกรรม จำกัด

C.M. INDUSTRY CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105523018430
ที่อยู่หลัก : 203 หมู่ที่ 8 ซอย สุขาภิบาล 6 ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย แขวง/ตำบล สำโรงใต้ เขต/อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process
Process Process Machining

งบดุล

รายการ30-ก.ย.-6130-ก.ย.-6030-ก.ย.-5930-ก.ย.-5830-ก.ย.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน4,255,555.344,537,358.40247,234.86552,797.89438,278.75
ลูกหนี้การค้า42,139,328.7053,079,005.2153,858,793.2440,773,909.1937,121,771.02
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ42,139,328.7053,079,005.2153,858,793.2440,773,909.1937,121,771.02
สินค้าคงเหลือสุทธิ15,812,335.2311,588,540.707,969,309.4710,064,767.4111,136,390.51
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น91,702.511,859,728.34114,158.4089,027.1797,217.72
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน62,298,921.7871,064,632.6562,189,495.9751,480,501.6648,793,658.00
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว641,500.00641,500.00641,500.00262,123.09418,500.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ43,768,133.5440,765,033.5243,916,808.4344,493,831.8746,161,313.94
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น4,312,211.505,381,080.154,467,089.679,904,626.785,976,924.74
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน48,721,845.0446,787,613.6749,025,398.1054,660,581.7452,556,738.68
รวมสินทรัพย์111,020,766.82117,852,246.32111,214,894.07106,141,083.40101,350,396.68
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน19,437,502.3735,795,149.0523,050,318.5129,717,707.1829,394,071.75
เจ้าหนี้การค้า30,296,941.3527,246,224.2235,409,061.6025,851,189.2821,915,498.11
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย30,296,941.3527,246,224.2235,409,061.6025,851,189.2821,915,498.11
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น6,535,300.248,855,835.8315,100,000.0019,000,000.0024,500,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น1,842,176.872,808,154.973,409,268.064,179,296.427,566,163.69
รวมหนี้สินหมุนเวียน58,111,920.8374,705,364.0776,968,648.1778,748,192.8883,375,733.55
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว11,259,516.6910,736,278.999,835,630.6510,600,000.007,700,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น---1,881,439.032,942,393.04
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน11,259,516.6910,736,278.999,835,630.6512,481,439.0310,642,393.04
รวมหนี้สิน69,371,437.5285,441,643.0686,804,278.8291,229,631.9194,018,126.59
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน40,000,000.0040,000,000.0040,000,000.0040,000,000.0040,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ40,000,000.0040,000,000.0040,000,000.0040,000,000.0040,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม1,649,329.30-7,589,396.74-15,589,384.75-25,088,548.51-32,667,729.91
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น41,649,329.3032,410,603.2624,410,615.2514,911,451.497,332,270.09
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น111,020,766.82117,852,246.32111,214,894.07106,141,083.40101,350,396.68

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ30 กันยายน 256130 กันยายน 256030 กันยายน 255930 กันยายน 255830 กันยายน 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ319,774,517.39269,150,379.10308,167,846.24261,018,258.71266,003,356.79
รวมรายได้อื่น313,950.96857,540.023,264,598.02902,783.023,324,485.19
รายได้รวม320,088,468.35270,007,919.12311,432,444.26261,921,041.73269,327,841.98
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ241,957,665.71196,784,332.08239,359,929.78196,127,242.39208,175,719.06
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น77,816,851.6872,366,047.0268,807,916.4664,891,016.3257,827,637.73
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน64,102,702.4259,726,369.2055,794,843.2151,802,914.4249,425,640.49
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน13,714,149.2612,639,677.8213,013,073.2513,088,101.908,401,997.24
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย14,028,100.2213,497,217.8416,277,671.2713,990,884.9211,726,482.43
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้14,028,100.2213,497,217.8416,277,671.2713,990,884.9211,726,482.43
ดอกเบี้ยจ่าย2,561,578.183,585,823.134,356,326.534,234,742.044,419,677.35
ภาษีเงินได้2,227,796.001,911,406.702,422,180.982,176,961.481,622,867.36
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ9,238,726.047,999,988.019,499,163.767,579,181.405,683,937.72
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----