บริษัท กรุงเทพ ไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์ อินแจ๊กชั่น จำกัด

BANGKOK DIECASTING AND INJECTION CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105521000991
ที่อยู่หลัก : 46/1 หมู่ที่ 12 ซอย - ถนน บางพลี-บางนาตราด แขวง/ตำบล บางพลีใหญ่ เขต/อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Painting & EDP
Mold & Die

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6131-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน321,163,182.84157,100,111.63173,601,918.10280,059,586.21171,693,915.19
ลูกหนี้การค้า232,203,209.06231,672,023.07188,655,441.73193,150,563.0690,072,222.02
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ232,203,209.06231,672,023.07188,655,441.73193,150,563.0690,072,222.02
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น26,800,000.00130,289,100.0059,500,000.0011,850,000.003,200,000.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ78,933,684.8467,591,679.9792,783,920.48101,604,391.8887,388,525.60
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน659,100,076.74586,652,914.67514,541,280.31586,664,541.15430,880,206.41
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว124,000,000.00152,911,000.0042,911,000.0042,911,000.0042,911,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ204,112,069.66224,137,530.87276,787,442.19378,687,730.23458,008,790.89
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น50,086,597.8248,969,817.3871,531,574.8418,280,895.2231,378,910.43
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน383,009,836.71430,734,802.48391,230,040.03439,988,495.85532,720,459.37
รวมสินทรัพย์1,042,109,913.451,017,387,717.15905,771,320.341,026,653,037.00963,600,665.78
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน---14,542,486.7928,798,550.04
เจ้าหนี้การค้า135,122,893.78135,567,903.79114,961,414.86158,129,638.82102,615,092.82
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย135,122,893.78135,567,903.79114,961,414.86158,129,638.82102,615,092.82
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น---36,253,800.00-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น20,166,497.6620,040,000.00-38,591,850.0041,555,156.18
รวมหนี้สินหมุนเวียน155,289,391.44155,607,903.79114,961,414.86247,517,775.61238,902,935.50
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว57,027,117.3176,620,000.00-20,900,319.7059,222,423.75
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น---037,050.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน57,027,117.3176,620,000.00-20,900,319.7059,259,473.75
รวมหนี้สิน212,316,508.75232,227,903.79114,961,414.86268,418,095.31298,162,409.25
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน300,000,000.00300,000,000.00300,000,000.00300,000,000.00300,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ300,000,000.00300,000,000.00300,000,000.00300,000,000.00300,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม529,793,404.70485,159,813.36490,809,905.48458,234,941.69365,438,256.53
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น829,793,404.70785,159,813.36790,809,905.48758,234,941.69665,438,256.53
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น1,042,109,913.451,017,387,717.15905,771,320.341,026,653,037.00963,600,665.78

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ1,030,443,527.82929,644,686.55795,972,540.68862,431,444.27873,779,473.00
รวมรายได้อื่น85,751,927.5368,726,728.1295,861,835.4878,846,171.6881,987,486.00
รายได้รวม1,116,195,455.35998,371,414.67891,834,376.16941,277,615.95955,766,959.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ912,249,088.24854,798,923.40738,846,277.55758,356,699.11729,945,982.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น118,194,439.5874,845,763.1557,126,263.13104,074,745.16143,833,491.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน105,441,791.4291,498,020.6473,936,469.3472,922,623.6192,246,878.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน12,752,648.16-16,652,257.49-16,810,206.2131,152,121.5551,586,613.00
ค่าใช้จ่ายอื่น----62,301.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย98,504,575.6952,074,470.6379,051,629.27109,998,293.23133,511,798.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้98,504,575.6952,074,470.6379,051,629.27109,998,293.23133,511,798.00
ดอกเบี้ยจ่าย3,072,656.80444,936.351,385,902.304,144,449.876,212,729.00
ภาษีเงินได้10,798,327.557,279,626.405,090,763.1813,057,158.2019,217,706.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ84,633,591.3444,349,907.8872,574,963.7992,796,685.16108,081,363.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----