บริษัท บางกอกเมทอลเวอร์ค จำกัด

BANGKOK METAL WORKS CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105518002024
ที่อยู่หลัก : 109/40 หมู่ที่ 21 ซอย จงศิริ ถนน บางพลี-ตำหรุ แขวง/ตำบล บางพลีใหญ่ เขต/อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Stamping
Process Process Assembly

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน4,384,366.403,383,189.204,011,238.675,345,343.799,379,671.21
ลูกหนี้การค้า157,292,529.47126,180,819.69129,017,036.10107,086,217.56120,104,160.38
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ157,292,529.47126,180,819.69129,017,036.10107,086,217.56120,104,160.38
สินค้าคงเหลือสุทธิ57,174,238.9948,105,285.5047,861,746.8528,014,191.9227,972,205.08
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-126,044.69319,141.22245,766.07-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน218,851,134.86177,795,339.08181,209,162.84140,691,519.34157,456,036.67
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว--52,500,000.0052,500,000.0052,500,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ273,950,623.87270,626,412.70273,335,366.69258,413,336.07236,714,665.86
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น2,246,752.542,246,752.543,286,752.543,246,752.543,646,752.54
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน276,789,525.66273,689,424.49330,162,488.48315,424,567.86294,350,007.65
รวมสินทรัพย์495,640,660.52451,484,763.57511,371,651.32456,116,087.20451,806,044.32
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า124,060,591.02113,486,945.22134,776,698.2192,553,141.7589,591,672.63
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย124,060,591.02113,486,945.22134,776,698.2192,553,141.7589,591,672.63
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น----174,200,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น4,146,784.112,650,375.592,014,035.991,124,963.4511,402,414.60
รวมหนี้สินหมุนเวียน128,207,375.13116,137,320.81136,790,734.2093,678,105.20275,194,087.23
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว62,320,000.0066,300,000.00133,550,000.00148,331,000.00-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน62,320,000.0066,300,000.00133,550,000.00148,331,000.00-
รวมหนี้สิน190,527,375.13182,437,320.81270,340,734.20242,009,105.20275,194,087.23
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน108,000,000.00108,000,000.00108,000,000.00108,000,000.00100,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ108,000,000.00108,000,000.00108,000,000.00108,000,000.00100,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม197,113,285.39161,047,442.76133,030,917.12106,106,982.0076,611,957.09
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น305,113,285.39269,047,442.76241,030,917.12214,106,982.00176,611,957.09
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น495,640,660.52451,484,763.57511,371,651.32456,116,087.20451,806,044.32

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ610,473,081.45520,926,681.08526,097,740.59464,485,172.75548,955,172.47
รวมรายได้อื่น58,347.151,218,226.621,644,312.77103,237.4115,753.91
รายได้รวม610,531,428.60522,144,907.70527,742,053.36464,588,410.16548,970,926.38
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ498,670,441.53424,285,240.78421,504,706.00364,752,986.64410,510,257.20
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น111,802,639.9296,641,440.30104,593,034.5999,732,186.11138,444,915.27
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน---56,224,344.2959,574,457.33
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน111,802,639.9296,641,440.30104,593,034.5943,507,841.8278,870,457.94
ค่าใช้จ่ายอื่น54,940,671.9150,735,683.0261,140,416.55--
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย56,920,315.1647,123,983.9045,096,930.8143,611,079.2378,886,211.85
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้48,077,761.9639,967,015.0839,049,144.2243,611,079.2378,886,211.85
ดอกเบี้ยจ่าย2,791,538.634,806,164.614,677,175.816,604,859.076,568,639.34
ภาษีเงินได้9,220,380.707,144,324.837,448,033.297,511,195.2514,567,934.50
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ36,065,842.6328,016,525.6426,923,935.1229,495,024.9157,749,638.01
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----