บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล โค้ทติ้ง จำกัด

AKZO NOBEL COATINGS LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105506002130
ที่อยู่หลัก : 34 กม 28.5 หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน เพชรเกษม แขวง/ตำบล อ้อมใหญ่ เขต/อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73160
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Painting & EDP

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน279,989,670.94189,172,811.90214,317,212.69308,411,981.44328,161,964.54
ลูกหนี้การค้า31,110,034.23125,310,346.59169,819,496.63161,009,736.62134,648,840.49
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ31,110,034.23125,310,346.59169,819,496.63161,009,736.62134,648,840.49
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น----41,157,260.27
สินค้าคงเหลือสุทธิ-61,901,311.5694,837,607.4487,221,374.0286,657,191.09
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน311,099,705.17376,384,470.05478,974,316.76556,643,092.08590,625,256.39
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว--61,750.0061,750.0061,750.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ-16,542,163.4528,113,192.1632,475,791.5334,048,111.90
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-1,370,394.581,324,588.7732,210,560.4332,185,596.08
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน-17,912,558.0329,499,530.9364,748,101.9666,295,457.98
รวมสินทรัพย์311,099,705.17394,297,028.08508,473,847.69621,391,194.04656,920,714.37
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า106,351,898.97194,678,188.60176,469,012.41246,084,541.74398,388,605.74
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย106,351,898.97194,678,188.60176,469,012.41246,084,541.74398,388,605.74
หนี้สินหมุนเวียนอื่น19,073,688.9743,573,814.0760,974,810.4465,042,319.9828,730,056.86
รวมหนี้สินหมุนเวียน125,425,587.94238,252,002.67237,443,822.85311,126,861.72427,118,662.60
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น-42,178,126.4337,964,306.0134,402,701.0131,926,549.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน-42,178,126.4337,964,306.0134,402,701.0131,926,549.00
รวมหนี้สิน125,425,587.94280,430,129.10275,408,128.86345,529,562.73459,045,211.60
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน59,993,000.0059,993,000.0059,993,000.0059,993,000.0059,993,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ59,993,000.0059,993,000.0059,993,000.0059,993,000.0059,993,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม125,681,117.2353,873,898.98173,072,718.83215,868,631.31137,882,502.77
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น185,674,117.23113,866,898.98233,065,718.83275,861,631.31197,875,502.77
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น311,099,705.17394,297,028.08508,473,847.69621,391,194.04656,920,714.37

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ317,767,928.66591,245,465.69845,598,092.15999,952,891.39902,631,246.31
รวมรายได้อื่น158,012,487.8449,129,090.9751,425,216.4149,146,999.769,730,408.72
รายได้รวม475,780,416.50640,374,556.66897,023,308.561,049,099,891.15912,361,655.03
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ267,604,682.81338,761,713.48443,568,880.84510,149,547.58485,135,983.65
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น50,163,245.85252,483,752.21402,029,211.31489,803,343.81417,495,262.66
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน130,079,715.89286,605,138.31266,342,549.70278,129,502.56262,016,142.93
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-79,916,470.04-34,121,386.10135,686,661.61211,673,841.25155,479,119.73
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย78,096,017.8015,007,704.87187,111,878.02260,820,841.01165,209,528.45
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้78,096,017.8015,007,704.87187,111,878.02260,820,841.01165,209,528.45
ภาษีเงินได้6,288,799.5516,200,293.7241,529,770.5051,450,042.4733,372,828.74
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ71,807,218.25-1,192,588.85145,582,107.52209,370,798.54131,836,699.71
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----