สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
กฎระเบียบและข้อกำหนดยานยนต์
กฎระเบียบและข้อกำหนดล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

มาตรฐานในประเทศไทย

       ปัจจุบันมีมาตรฐานบังคับด้านชิ้นส่วนยานยนต์ (ไม่รวมถึงมาตรฐานมลพิษจากไอเสีย ยานยนต์ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น) จำนวน 12 มาตรฐาน ดังนี้

 

ลำดับที่ ชื่อมาตรฐาน เลขที่มาตรฐาน บังคับใช้

1

กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกหลายชั้น มอก. 196-2536 21 ก.ย. 2537

2

กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกเทมเปอร์ มอก. 197-2536 21 ก.ย. 2537

3

กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกโซนเทมเปอร์ มอก. 198-2536 21 ก.ย. 2537

4

ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ มอก. 341-2528 7 มิ.ย. 2537

5

หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้ยานพาหนะ มอก. 369-2539 28 ก.พ. 2540

6

ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์ สันดาปภายใน มอก. 370-2524 2 พ.ค. 2526

7

เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ มอก. 721-2539 15 ก.ย. 2540

8

น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ มอก. 1040-2534 21 มี.ค. 2535

9

เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบางที่ปรับปรุงคุณสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ มอก3. 1884-2542 4 พ.ย. 2544

10

ยางในรถจักรยานยนต์ มอก. 683-2530 16 มี.ค.2551

11

เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ มอก. 1884-2542 4 พ.ย. 2544

12

เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับงานรถยนต์ มอก. 2140-2546 10 ม.ค. 2548

 

ปัจจุบันสมอ. มีแนวทางในการนำมาตรฐาน UN/ECE มาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของมาตรฐานบังคับ อาทิ มาตรฐานเข็มขัดนิรภัย และมาตรฐานกระจกนิรภัยนั้น มีแผนในการนำมาตรฐาน UN/ECE มาบังคับใช้ในลำดับต้นๆ และสำหรับบางมาตรฐาน UN/ECEได้มีการนำมาประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ทั่วไป แล้วส่วนหนึ่ง สำหรับแผนการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ส่วนใหญ่ ในปัจจุบัน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะอ้างอิงมาตรฐาน UN/ECE ด้วยเช่นกัน

 

ขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)         
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของ สมอ. มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

 

      (1) การอนุมัติให้กำหนดมาตรฐาน – การจัดตั้งกรรมการวิชาการ (กว.) จากตัวแทนของ ผู้ผลิต/ผู้ใช้/นักวิชาการ
      (2) การจัดทำร่างแรก-โดยเลขานุการ กว./คณะทำงาน/กว.
      (3) การขอข้อคิดเห็น- เวียนร่างฯ เพื่อขอข้อคิดเห็น/สัมมนา
      (4) การประชุม กว.- เพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นตามข้อ (3)
      (5) การให้ความเห็นชอบ-โดย อนุกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ( กว.425/กว.525/กว.925/กว.รายสาขา ) และ คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.)
      (6) การประกาศมาตรฐาน-ประกาศกระทรวงฯ/ประกาศราชกิจจานุเบกษา /พิมพ์/เผยแพร่

 

ขั้นตอนในการขอการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)
      
ผู้ทำหรือผู้นำเข้า ที่ประสงค์จะได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)สามารถยื่นคำขอการรับรองได้ที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยผู้ยื่นคำขอ จะต้องผ่านกระบวนการสองเรื่อง ก่อนที่จะได้รับการรับรอง เรื่องแรก คือ ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานฯ ที่ยื่นขอ เรื่องที่สอง คือ ผ่านการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันจะมีการตรวจระบบคุณภาพของโรงงาน 10 ข้อ เมื่อผู้ยื่นคำขอ ได้รับใบอนุญาตแล้วก็สามารถใช้เครื่องหมายมาตรฐานฯที่ผลิตภัณฑ์ได้ รวมถึงสามารถผลิตหรือนำเข้าได้ในกรณีที่เป็นมาตรฐานบังคับ

 

ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีช่องทางให้ผู้ยื่นคำขอเลือกหน่วยตรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการแทนสมอ. ได้ในส่วนของกิจกรรมการตรวจสอบ

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th