สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
กฎระเบียบและข้อกำหนดยานยนต์
กฎระเบียบและข้อกำหนดล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

ประกาศ

atanol-01

atanol-02

หน่วยงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประเภท มาตรการสนับสนุน

วันที่มีผลบังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2459

 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
     เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้รถแท็กซี่ที่ใช้ LPG รวมถึงรถแท็กซี่ใหม่ สามารถใช้เชื้อเพลิงได้ในราคาถูก เป็นการ ประหยัดและช่วยชาติ ตามนโยบายของรัฐบาลในการเร่งขยายการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทดแทนในภาคการขนส่ง ปตท. ได้จัดให้มีโครงการเพื่อการส่งเสริมการขยายการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ ติดตั้งอุปกรณ์ NGV

 

2. การให้การสนับสนุนจาก ปตท. :
     1. ปตท. จัดโปรแกรมส่งเสริมการขายก๊าซ NGV โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ NGV สำหรับรถแท็กซี่ ระบบดูดก๊าซ (ระบบ Fumigation แบบ Open Loop) เป็นจำนวนเงินตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยมีวงเงินการ ให้การสนับสนุนดังนี้

            • รถแท็กซี่ใหม่ ติดตั้งอุปกรณ์ NGV ปตท. ให้การสนับสนุน 12,000 บาท และถังก๊าซฯ ขนาด 70 - 90 ลิตร ตามราคาจริง
            • รถแท็กซี่ LPG ดัดแปลงใช้ NGV ปตท. ให้การสนับสนุน 23,500 บาท และถังก๊าซฯ ขนาด 70 - 90 ลิตร ตามราคาจริง
     ทั้งนี้หากต้องการติดตั้งอุปกรณ์ NGV ในระบบอื่นๆ เช่น ระบบฉีดก๊าซ (ระบบ Injection) เจ้าของรถแท็กซี่จะต้องเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้นเอง (ส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุน)

     2. บริษัท/ผู้ประกอบการติดตั้ง รับประกันการติดตั้งและรับประกันอุปกรณ์ NGV เป็นระยะเวลา 1 ปี

 

3. ระยะเวลาดำเนินโครงการ :
     โครงการนี้มีระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดตัวโครงการ (วันที่ 8 พฤษภาคม 2549)

 

4. หลักเกณฑ์/คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ :
     1. รถที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นรถแท็กซี่ที่ใช้ก๊าซ LPG หรือรถแท็กซี่ใหม่ (ทั้งรถแท็กซี่ส่วนบุคคล และรถแท็กซี่นิติบุคคล)
     2. เป็นรถแท็กซี่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
     3. อายุรถที่จดทะเบียนไม่เกิน 7ปี
     4. เครื่องยนต์และตัวถังรถยนต์ อยู่ในสภาพดี
     5. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ NGV ของ ปตท. มาก่อน

 

     กรณีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นรถแท็กซี่ LPG
     1. อุปกรณ์ LPG ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภาระหนี้ หรือถ้ามีภาระหนี้ผูกพันต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือครอง กรรมสิทธิ์ก่อนเข้าร่วมโครงการ
     2. ภายหลังการถอดชุดอุปกรณ์ LPG ที่ติดตั้งในรถออกทั้งหมด และต้องส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับบริษัท/ผู้ประกอบการ ติดตั้ง เพื่อให้บริษัทดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์ LPG ให้กับ ปตท. ต่อไป

 

5. ข้อกำหนดการเข้าร่วมโครงการ :
     1. ต้องนำรถไปติดตั้งอุปกรณ์ NGV กับบริษัท/ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการคัดเลือกและการขึ้นทะเบียนรับรอง (Certify) เป็นอู่ติดตั้ง/สถานประกอบการ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจาก ปตท.

 

     2. ต้องนำรถเข้าติดตั้งอุปกรณ์ NGV ภายในระยะเวลา 15 วัน (นับตั้งแต่วันที่ได้ทำสมัคร และทำการบันทึกข้อมูลเข้าฐานข้อมูล การรับสมัครของ ปตท.) ทั้งนี้หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ปตท. จะพิจารณาตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ และสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับใบสมัครใหม่ ( ปตท. จะไม่พิจารณาตัดสิทธิ์ ในกรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถนำรถเข้าติดตั้งอุปกรณ์ NGV ภายในระยะเวลา 15 วัน หากอยู่ระหว่างการพิจารณาขอเงินกู้จากธนาคาร โดยเจ้าของรถต้องนำสำเนาเอกสารรับรองการพิจารณาเงินกู้จากธนาคารยืนยันกับบริษัท/ ผู้ประกอบการ ที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์ NGV)


     3. นำรถเข้าทำการตรวจสอบอุปกรณ์ NGV และการติดตั้ง จากหน่วยงานตรวจสอบและทดสอบที่ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนรับรอง จากกรมการขนส่งทางบก


     4. ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงเข้าร่วม “โครงการดัดแปลงรถแท็กซี่ LPG และแท็กซี่ใหม่ ให้เป็นรถ NGV” โดยมีรายละเอียดดังนี้
          4.1 ยินยอมให้ ปตท. ติดสติกเกอร์ที่รถแท็กซี่ เพื่อเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของ ปตท.
          4.2 ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงาน ผู้ใช้รถแท็กซี่ต้องนำรถไปเติมก๊าซ NGV ไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง/เดือน และนำรถเข้าตรวจสภาพตามระยะเวลาที่ผู้ดำเนินการฯ กำหนด
          4.3 ห้ามนำอุปกรณ์ NGV หรือชิ้นส่วนต่างๆ ที่ได้รับการติดตั้งฯ ออกจำหน่าย / ดัดแปลง / หรือให้บุคคลอื่น โดยมิได้รับ ความเห็นชอบจาก ปตท. ให้ดำเนินการ
          4.4 กรณีเป็นรถแท็กซี่ LPG เจ้าของรถต้องยินยอมให้บริษัท/ผู้ประกอบการติดตั้งอุปกรณ์ NGV ทำการถอดชุดอุปกรณ์ LPG ที่ติดตั้งในรถออกทั้งหมด พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับบริษัท เพื่อให้บริษัทดำเนินการส่งมอบให้กับ ปตท. ต่อไป
          4.5 หากไม่ปฎิบัติตามข้อ 4.1 – 4.4 เจ้าของรถยินยอมให้ ปตท. เรียกเก็บเงินคืน ในโปรแกรมส่งเสริมการขาย ในจำนวน เท่ากับที่เจ้าของรถได้รับการสนับสนุนจาก ปตท.

 

6. เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ :
     1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
     2. สำเนาบัตรประชาชน
     3. สำเนาทะเบียนรถ
     4. สำเนาใบขับขี่
     5. สำเนาทะเบียนบ้าน
     6. เอกสารโอนสิทธิการรับเงิน
     7. บันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ
     8. สำเนาหลักฐานสถานประกอบการ (สำหรับสหกรณ์ / ผู้ประกอบการอู่แท็กซี่)
     9. เอกสารการยินยอมจากผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ (เช่น บ.Finance กรณีอยู่ในระหว่างการผ่อนชำระ)
    10. เอกสารการรับมอบอุปกรณ์ NGV
    11. เอกสารการส่งมอบอุปกรณ์ LPG พร้อมรายการอุปกรณ์

 

7. ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ :
     1. บริษัทติดตั้งอุปกรณ์ NGV ที่เข้าร่วมโครงการกับ ปตท.
     2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) : ห้องรับสมัคร ชั้น 1 อาคารจอดรถพนักงาน ปตท. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (NGV Call Center) : 1365 กด 5

 

8. ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ :
     1. รับแบบฟอร์มและเอกสารการสมัครได้ที่
            • บริษัทติดตั้งอุปกรณ์ NGV ที่เข้าร่วมโครงการกับ ปตท.
            • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) : ห้องรับสมัคร ชั้น 1 อาคารจอดรถพนักงาน ปตท.
     2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มและเอกสารการสมัคร พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบ
     3. ติดต่อบริษัทติดตั้งฯ เพื่อตรวจสภาพรถเบื้องต้น
     4. ทำการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
            • บริษัทติดตั้งอุปกรณ์ NGV ที่เข้าร่วมโครงการกับ ปตท.
            • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) : ห้องรับสมัคร ชั้น 1 อาคารจอดรถพนักงาน ปตท.
     5. ผู้รับสมัคร (บริษัทติดตั้งฯ / ปตท.) ตรวจสอบเอกสารใบสมัครและเอกสาร/หลักฐานประกอบ
     6. ผู้รับสมัคร (บริษัทติดตั้งฯ / ปตท.) บันทึกข้อมูลการสมัครลงระบบของ ปตท. พร้อมออกหมายเลขอ้างอิงให้ทราบ
     7. นัดหมายบริษัทติดตั้งฯ เพื่อนำรถเข้าติดตั้งอุปกรณ์ NGV / ถอดอุปกรณ์ LPG (ดำเนินการภายใน 15 วัน นับจากวันสมัคร และบันทึกข้อมูลเข้าระบบของ ปตท.)
     8. รับรถที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์ NGV ไปทดลองเติมก๊าซ พร้อมนำรถเข้าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ NGV ณ.หน่วยงาน ตรวจสอบและทดสอบที่ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนรับรองจากกรมการขนส่งทางบก
     9. รับบัตร NGV (ซึ่งออกให้โดย ปตท.) เพื่อใช้ในการเติมก๊าซ
   10. บริษัทติดตั้งฯ ประสานงานกับ ปตท. เพื่อดำเนินการเรื่องการเบิก-จ่ายเงิน

 

NGV_01

NGV_02

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th