สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
กฎระเบียบและข้อกำหนดยานยนต์
กฎระเบียบและข้อกำหนดล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

ประกาศ

Industrial-Assistant-Program-ITAP

 

       ประเภท มาตรการสนับสนุน
       หน่วยงาน ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

       ลักษณะการบริการ เป็นการสนับสนุนด้านผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาทางเทคนิค ด้วยการเสาะหาผู้เชี่ยวชาญและให้การสนับสนุนทางการเงิน
         - ช่วยวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคและแนวทางการพัฒนาธุรกิจ โดยที่ปรึกษาเทคโนโลยี (ITA) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
         - การเข้าช่วยแก้ไขปัญหาโดยที่ปรึกษาเทคโนโลยี หรือสรรหาผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคตามความต้องการของลูกค้า
         - ประสานงาน ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ และเจรจาว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ
         - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา
         - จัดทำโครงการพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม เฉพาะเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วน

 

       หลักเกณฑ์การเป็นลูกค้าของ iTAP
         - เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นไทย ไม่ต่ำกว่า 51 %
         - เป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท แต่อาจให้การสนั
         - สนุนธุรกิจขนาดใหญ่ได้ตามดุลพินิจ
         - มีขีดความสามารถด้านการเงิน ด้านเทคนิค และการจัดการ
         - มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีการผลิต

 

       การสนับสนุนด้านการเงินของ iTAP
         - สนับสนุนค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 100 % เพื่อวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิค และแนวทางพัฒนาธุรกิจ
         - สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสูงสุด 50 % ของงบประมาณโครงการ ภายในวงเงิน 500,000 บาท ในหมวดค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (รวมค่าเดินทางและที่พัก) ค่าวิเคราะห์และทดสอบ ค่าวัสดุ และครุภัณฑ์ในการทำเครื่องต้นแบบ
         - สนับสนุนแต่ละบริษัทได้ถึง 2 โครงการต่อปี

หน่วยงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ประเภท มาตรการสนับสนุน

 

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมประชาชนทั่วไปใช้ NGV เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเบนซินและดีเซล

 

2. ประเภทรถที่เข้าร่วมโครงการ : รถยนต์ประชาชนขนาดเล็ก

• รถยนต์ส่วนบุคคล และรถแท็กซี่
        • รถกระบะส่วนบุคคล
        • รถตู้ส่วนบุคคลและบริการสาธารณะ
        • รถนิติบุคคล (สามารถเข้าร่วมโครงการได้บริษัทละ 2 คัน)

ปตท. ขอเชิญชวนให้รถยนต์ที่มีระยะทางวิ่ง > 50 กม./วัน และอยู่ในบริเวณที่มีสถานีบริการ NGV 62 แห่งในปัจจุบัน เข้าร่วมโครงการ

 

3. โปรแกรมส่งเสริมการขาย :

• ปตท.ช่วยเหลือค่าอุปกรณ์และการติดตั้ง10,000 บาท/คัน จำนวน5,000คัน
        • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
             - คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ร้อยละ1ต่อเดือน(ภายใน30เม.ย.49)
             - คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ1.16ต่อเดือน(ตั้งแต่30เม.ย.49 เป็นต้นไป)
             - ผ่อนชำระนานสูงสุด 36 เดือน
             - AEON Call Center 0-2665-0123
       • บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด
             - อัตราดอกเบี้ยพิเศษ0%ใน3เดือนแรก และ1.25%ในส่วนที่เหลือ(ภายใน30เม.ย.49)
             - ผ่อนชำระนานสูงสุด 48 เดือน
             - OK Call Center 0-2685-1111
     • สินเชื่อเฟิร์สช้อยส์
             - คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ0.99ต่อเดือน(ภายใน31ก.ค.49)
             - ผ่อนชำระ 6-36 เดือน
             - สนใจสอบถามได้ที่ 0-2627-8222
     • โครงการทุนหมุนเวียนสำหรับยานยนต์ NGV 7,000 ล้านบาท โดยมี
             - ธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ,ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ,ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ,ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ,ธนาคารออมสิน ,ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
             - ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ 5 ปี
             - อัตราดอกเบี้ย ประเภท บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 5% ต่อปี   ประเภท นิติบุคคล ไม่เกิน 4% ต่อปี
               ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ ซึ่งสูงสุดไม่เกิน 60 งวด

 

4. รายชื่อผู้ติดต่อของธนาคารในการพิจารณาสินเชื่อ

 

5. ขั้นตอนการติดตั้งก๊าซ NGV เข้าร่วมโครงการ 5,000 คัน

 

6. การรับสมัคร : สามารถสมัครได้กับ ผู้ประกอบการติดตั้งอุปกรณ์ NGV

 

7. การตรวจสอบ : สามารถตรวจและทดสอบถังก๊าซได้ที่ รายชื่อผู้ตรวจสอบอุปกรณ์และถังก๊าซ

 

8. ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ Call center : 1365 กด 5

 

9. อุปกรณ์ NGV และค่าใช้จ่าย

• รถเครื่องยนต์เบนซิน ติดตั้งอุปกรณ์ NGV โดยใช้ระบบเชื้อเพลิงทวิ (Bi Fuel) สามารถเลือกใช้เบนซิลหรือ NGV เป็นเชื้อเพลิง แบ่งเป็น 2 ระบบใหญ่ ดังนี้

        • แบบดูดก๊าซ(Fumigation)
            - ชนิดวงจรเปิด (คล้ายกับระบบใช้ก๊าซ LPG ในแท็กซี่ส่วนใหญ่) ค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000-35,000 บาท/คัน (รวมถังก๊าซฯ ขนาด 70 ลิตร)
            - ชนิดวงจรปิด มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมการจ่ายก๊าซ ค่าใช้จ่ายประมาณ 40,000-50,000 บท/คัน (รวมถังก๊าซฯ ขนาด 70 ลิตร)

        • แบบน้ำฉีด (Injection) ให้สมรรถนะใกล้เคียงกับรถเบนซิล ค่าใช้จ่ายประมาณ 50,000-60,000 บาท/คัน (รวมถังก๊าซฯ ขนาด 70 ลิตร)

• รถเครื่องยนต์ดีเซลติดตั้งอุปกรณ์ NGV โดยใช้ระบบเชื้อเพลิงร่วม (Diesel Dual Fuel) สามารถเลือกใช้ NGV ร่วมกับ Diesel หรือใช้ Diesel เพียงอย่างเดียว ค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000-45,000 บาท/คัน (รวมถังก๊าซฯ ขนาด 70 ลิตร)

 

10. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ทดแทนการใช้น้ำมันเบนซิล 34.6 ล้านลิตร/ปี และดีเซล 5.75 ล้านลิตร/ปี คิดเป็นมูลค่า
 สมมติฐาน : รถแท็กซี่ 2,000 คัน ระยะทางวิ่ง 500 กม./วัน
                   รถประชาชน 1,000 คัน ระยะทางวิ่ง 50 กม./วัน
                   รถกระบะ 1,000 คัน ระยะทางวิ่ง 100 กม./วัน (ทดแทนดีเซล 50%)
                   รถตู้ 1,000 คัน ระยะทางวิ่ง 250 กม./วัน (ทดแทนดีเซล 50%)
                   ราคา ULG92 MOP Spot Singapore = 62$/BBL(ณ วันที่ 6 ก.ค. 48)
                   ราคา Diesel MOP Spot Singapore = 71.6$/BBL(ณ วันที่ 6 ก.ค. 48)

 

       ประเภท มาตรการสนับสนุน
       หน่วยงาน ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

       ลักษณะการบริการ เป็นการสนับสนุนด้านการเงิน ประเภทเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
         - เพื่อทำการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
         - ปรับปรุงเทคโนโลยีกระบวนการผลิต หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์
         - จัดตั้งหรือปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
         - วงเงินให้กู้สูงสุด 20 ล้านบาท และไม่เกิน 50 % ของงบประมาณโครงการ (ปรับเป็น 30 ล้านบาท และไม่เกิน 75% ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545 เป็นต้นไป)
         - อัตราดอกเบี้ยต่อปี เท่ากับ ครึ่งหนึ่งของ(อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำหนึ่งปี + 2.25)
         - ระยะเวลาผ่อนชำระเงิน 7 ปี (รวมระยะเวลาปลอดเงินต้น 2 ปี)
         - ให้สินเชื่อผ่านสถาบันการเงิน ดังนี้
         - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
         - ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
         - ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
         - ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
         - บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
         - บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
         - สวทช. สมทบเงินทุนสองในสามของวงเงินให้กู้ และสถาบันการเงินสมทบเงินทุนหนึ่งในสามของวงเงินให้กู้ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรูปของดอกเบี้ยเป็นของสถาบันการเงินที่เข้าร่วม โครงการแต่เพียงฝ่ายเดียว

 

       Web link : www.tmc.nstda.or.th

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th