ระบบสัญญาณเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์
เดือน กรกฎาคม 2561
ระบบเตือนภัยส่งสัญญาณเตือน
ไม่ปกติระยะต้น