ระบบสัญญาณเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์
เดือน พฤษภาคม 2561
ระบบเตือนภัยส่งสัญญาณปกติ