บริษัท บุญส่ง พรีซิชั่น ซัพพลาย จำกัด

BOONSONG PRECISION SUPPLY CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 745543002096
ที่อยู่หลัก : 100/2 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล บางน้ำจืด เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Machining

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน176,284.46122,383.01203,985.12119,689.191,268,886.08
ลูกหนี้การค้า2,676,880.032,676,233.322,939,983.422,837,678.386,392,461.74
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ2,676,880.032,676,233.322,939,983.422,837,678.386,392,461.74
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น18,975,788.7021,093,301.4421,951,497.3724,473,677.1526,546,273.05
สินค้าคงเหลือสุทธิ3,364,629.621,698,010.563,412,558.214,701,839.017,756,747.66
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น--664,592.55866,341.84950,511.73
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน25,193,582.8125,589,928.3329,172,616.6732,999,225.5742,914,880.26
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว--2,131,185.005,282,355.563,007,488.70
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ34,492.09608,657.841,655,518.092,804,318.974,126,644.31
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น5,704,991.235,708,111.165,775,523.274,923,781.514,881,514.73
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน5,933,410.296,950,262.1910,661,750.9013,010,456.0412,015,647.74
รวมสินทรัพย์31,126,993.1032,540,190.5239,834,367.5746,009,681.6154,930,528.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน1,962,967.231,961,649.509,155,819.1312,520,876.5411,854,696.57
เจ้าหนี้การค้า9,136,532.856,866,247.615,567,236.313,991,018.097,260,296.20
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย9,136,532.856,866,247.615,567,236.313,991,018.097,260,296.20
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี--2,724,000.002,724,000.002,724,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น2,724,000.002,724,000.00121,738.52517,936.54540,155.91
รวมหนี้สินหมุนเวียน13,823,500.0811,551,897.1117,568,793.9619,753,831.1722,379,148.68
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว--6,078,728.356,393,168.848,228,173.03
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น10,931,983.2210,977,348.93---
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน10,931,983.2210,977,348.936,078,728.356,393,168.848,228,173.03
รวมหนี้สิน24,755,483.3022,529,246.0423,647,522.3126,147,000.0130,607,321.71
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน3,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ3,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม3,371,509.807,010,944.4813,186,845.2616,862,681.6021,323,206.29
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น6,371,509.8010,010,944.4816,186,845.2619,862,681.6024,323,206.29
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น31,126,993.1032,540,190.5239,834,367.5746,009,681.6154,930,528.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ31,457,027.8425,127,742.4326,726,611.5332,729,126.7348,684,912.04
รวมรายได้อื่น919,870.442,270,707.823,018,525.073,261,354.641,987,070.19
รายได้รวม32,376,898.2827,398,450.2529,745,136.6035,990,481.3750,671,982.23
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ26,465,942.3024,317,134.7726,316,740.2132,419,530.7937,007,227.75
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น4,991,085.54810,607.66409,871.32309,595.9411,677,684.29
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน8,504,549.488,249,064.445,557,140.696,378,779.7810,118,074.15
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-3,513,463.94-7,438,456.78-5,147,269.37-6,069,183.841,559,610.14
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-2,593,593.50-5,167,748.96-2,128,744.30-2,807,829.203,546,680.33
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-2,593,593.50-5,167,748.96-2,128,744.30-2,807,829.203,546,680.33
ดอกเบี้ยจ่าย1,045,841.181,008,151.821,547,092.041,652,695.491,829,323.69
ภาษีเงินได้----400,936.30
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-3,639,434.68-6,175,900.78-3,675,836.34-4,460,524.691,316,420.34
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----