บริษัท บางกอก ซันโย สปริง จำกัด

BANGKOK SANYO SPRING CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 745538001508
ที่อยู่หลัก : 18/12 หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล นาดี เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Stamping
Process Process Assembly
Chassis Suspension System Coil Spring

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน1,382,512.81332,512.11465,347.63108,219.665,692,360.30
ลูกหนี้การค้า28,413,359.8728,415,719.2133,321,904.2630,433,667.6128,711,980.20
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ28,413,359.8728,415,719.2133,321,904.2630,433,667.6128,711,980.20
สินค้าคงเหลือสุทธิ40,356,579.8542,466,247.3534,563,144.6737,403,218.7636,122,374.13
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น27,772.4910,998.5617,391.505,343.807,085.99
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน80,517,733.3681,490,875.3076,518,445.9876,058,751.2481,652,178.89
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว4,500,000.00----
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ54,712,267.7654,462,611.9662,513,365.8969,043,597.1572,150,630.56
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น224,006.501,445,406.50402,206.50472,535.001,006,935.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน63,128,890.7460,006,619.9166,976,964.0570,220,486.6073,711,679.16
รวมสินทรัพย์143,646,624.10141,497,495.21143,495,410.03146,279,237.84155,363,858.05
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน7,241,013.695,907,613.536,773,329.075,099,867.6417,148,180.58
เจ้าหนี้การค้า17,838,131.0119,967,214.8518,931,816.9122,566,564.0328,266,422.82
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย17,838,131.0119,967,214.8518,931,816.9122,566,564.0328,266,422.82
หนี้สินหมุนเวียนอื่น3,002,064.553,109,941.115,169,137.775,860,265.083,782,566.65
รวมหนี้สินหมุนเวียน28,081,209.2528,984,769.4930,874,283.7533,526,696.7549,197,170.05
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว1,690,922.89683,000.002,169,700.004,626,100.003,987,500.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น--149,677.87771,049.871,392,421.87
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน1,690,922.89683,000.002,319,377.875,397,149.875,379,921.87
รวมหนี้สิน29,772,132.1429,667,769.4933,193,661.6238,923,846.6254,577,091.92
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน60,000,000.0060,000,000.0060,000,000.0060,000,000.0060,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ60,000,000.0060,000,000.0060,000,000.0060,000,000.0060,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม53,874,491.9651,829,725.7250,301,748.4147,355,391.2240,786,766.13
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น113,874,491.96111,829,725.72110,301,748.41107,355,391.22100,786,766.13
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น143,646,624.10141,497,495.21143,495,410.03146,279,237.84155,363,858.05

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ228,375,837.97205,703,821.51205,686,279.96230,873,426.46233,851,815.31
รวมรายได้อื่น9,891,714.468,785,221.409,768,887.4111,958,530.7215,321,033.32
รายได้รวม238,267,552.43214,489,042.91215,455,167.37242,831,957.18249,172,848.63
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ201,662,562.46175,021,615.34172,874,933.41197,660,622.43212,157,817.69
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น26,713,275.5130,682,206.1732,811,346.5533,212,804.0321,693,997.62
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน26,380,380.2129,898,051.7729,804,800.2128,490,483.5425,961,627.38
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน332,895.30784,154.403,006,546.344,722,320.49-4,267,629.76
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย10,224,609.769,569,375.8012,775,433.7516,680,851.2111,053,403.56
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้10,224,609.769,569,375.8012,775,433.7516,680,851.2111,053,403.56
ดอกเบี้ยจ่าย433,501.61352,557.33559,404.96793,631.03806,181.52
ภาษีเงินได้1,746,341.911,688,841.162,269,671.603,318,595.092,119,773.86
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ8,044,766.247,527,977.319,946,357.1912,568,625.098,127,448.18
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น----13.55
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก----600,000.00