บริษัท ซีเอ็นซี ดี-เท็คซ์ จำกัด

CNC D-TEX CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 725547000403
ที่อยู่หลัก : 52/9 หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ตะค่า เขต/อำเภอ บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี 72150
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Stamping
Mold & Die

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6131-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน26,202,467.0037,370,735.0081,853,005.0026,519,245.0025,936,608.00
ลูกหนี้การค้า13,596,868.006,925,011.0022,897,091.0046,376,579.007,179,413.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ13,596,868.006,925,011.0022,897,091.0046,376,579.007,179,413.00
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น50,000,000.0045,000,000.00-25,000,000.0025,000,000.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ72,648,039.0032,938,568.0027,569,193.0026,608,662.0049,309,188.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น6,693,841.005,361,726.00940,863.001,135,738.003,574,709.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน169,141,215.00127,596,040.00133,260,152.00125,640,224.00110,999,918.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ73,335,900.0081,847,015.0058,376,871.0070,343,682.0083,483,314.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน74,033,721.0083,668,927.0060,188,759.0072,613,427.0086,531,176.00
รวมสินทรัพย์243,174,936.00211,264,967.00193,448,911.00198,253,651.00197,531,094.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า94,437,613.0061,710,079.0044,431,233.0049,985,236.0067,510,492.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย94,437,613.0061,710,079.0044,431,233.0049,985,236.0067,510,492.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น654,610.00261,125.002,394,024.006,446,183.003,746,103.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน95,092,223.0061,971,204.0046,825,257.0056,431,419.0071,256,595.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น4,091,090.002,986,946.003,416,862.004,960,299.007,922,031.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน4,091,090.002,986,946.003,416,862.004,960,299.007,922,031.00
รวมหนี้สิน99,183,313.0064,958,150.0050,242,119.0061,391,718.0079,178,626.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม43,991,623.0046,306,817.0043,206,792.0036,861,933.0018,352,468.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น143,991,623.00146,306,817.00143,206,792.00136,861,933.00118,352,468.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น243,174,936.00211,264,967.00193,448,911.00198,253,651.00197,531,094.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ94,069,248.0092,489,408.00123,318,952.00166,627,480.0099,928,919.00
รวมรายได้อื่น3,152,191.003,072,798.002,190,477.001,347,197.002,844,166.00
รายได้รวม97,221,439.0095,562,206.00125,509,429.00167,974,677.00102,773,085.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ76,435,543.0072,399,920.0096,274,592.00124,954,150.0079,270,447.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น17,633,705.0020,089,488.0027,044,360.0041,673,330.0020,658,472.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน---18,908,432.0015,370,879.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน17,633,705.0020,089,488.0027,044,360.0022,764,898.005,287,593.00
ค่าใช้จ่ายอื่น23,115,012.0019,863,321.0020,448,025.00--
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-2,329,116.003,298,965.008,786,812.0024,112,095.008,131,759.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-2,329,116.003,298,965.008,786,812.0024,112,095.008,131,759.00
ดอกเบี้ยจ่าย13,840.00-734,809.00380,443.00621,175.001,030,273.00
ภาษีเงินได้-27,762.00933,750.002,061,510.004,981,455.001,519,281.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-2,315,194.003,100,024.006,344,859.0018,509,465.005,582,205.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----